Определение №127 от 42803 по ч.пр. дело №153/153 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 127
гр. София, 09.03.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шести март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 153/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на А. Й. Т. от [населено място], обл. Б., срещу определение № 21076 от 19.09.2016 г., постановено по ч. гр. д. № 10013/2016 г. на Софийски градски съд, ІІ-Б състав. С посоченото определение е потвърдено определение от 25.02.2016 г. по гр. д. № 64732/2015 г. на Софийски районен съд, 56 състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по предявен от А. Й. Т. и Д. Т. К. иск за установяване нищожност на договор за потребителски кредит /револвиращ заем/ № [ЕГН]/10.04.2013 г., на основание чл.8, ал.1 З..
Частната жалбоподателка поддържа, че не са налице предпоставките на чл.8, ал.1 З. за прекратяване на делото пред сезирания съд, тъй като договорът за потребителски кредит не съдържа индивидуално уговорена клауза за разглеждане на споровете между страните по кредитното правоотношение от арбитражна институция. По съображения в жалбата моли за отмяна на определението и за връщане на делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия, а в случай на потвърждаване на определението – за изпращане на делото на компетентния арбитражен съд.
С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което приложното поле на касационното обжалване е обосновано с основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
В писмен отговор от 30.11.2016 г. ответникът [фирма] – [населено място], изразява становище за недопускане на определението до касационно обжалване и за неоснователност на жалбата.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото намира, че частната касационна жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 275, ал.1 ГПК, но е процесуално недопустима по следните съображения :
С чл.280, ал.2, т.1 ГПК, обн. в ДВ бр.50/03.07.2015 г., са изключени от обхвата на касационното обжалване решенията на въззивните съдилища по търговски дела с цена на иска до 20 000 лв. Разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК се прилага за касационни жалби, подадени след влизането й в сила на 07.07.2015 г. – § 14 ПЗР на З., обн. в ДВ бр.50/2015 г. Съгласно чл.274, ал.4 ГПК, не подлежат на касационно обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на обжалване.
Частната касационна жалба е подадена на 21.10.2016 г. при действието на разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК. Със същата е обжалвано определение на въззивен съд, с което е потвърдено определение на първоинстанционен съд за прекратяване на производството по дело, образувано по иск за установяване нищожност на договор за потребителски кредит. При завеждане на делото ищците са посочили цена на иска 16 452.01 лв., върху която е събрана държавна такса по чл.71 ГПК. Предмет на спора е съществуване на правоотношение по договор за кредит, който е сключен от ответника [фирма] във връзка с упражняваното от него занятие и има характер на търговска сделка по смисъла на чл.286 във вр. с чл.287 ТЗ. Предвид търговския характер на спора и цената на иска, която е под предвидения в чл.280, ал.2, т.1 ГПК минимален праг за достъп до касационно обжалване по търговски дела – 20 000 лв., въззивното определение не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.274, ал.4 във вр. с чл.280, ал.2, т.1 ГПК. Необжалваемостта на определението обуславя недопустимост на частната касационна жалба, която следва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.4 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на А. Й. Т. от [населено място], обл. Б., срещу определение № 21076 от 19.09.2016 г., постановено по ч. гр. д. № 10013/2016 г. на Софийски градски съд, ІІ-Б състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest