Определение №1270 от по ч.пр. дело №880/880 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1270
София, 20.10.2009 година
В   ИМЕТО   НА   НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми октомври две хиляди и девета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ:                    ЕМИЛ ТОМОВ
                                       ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
разгледа докладваното от съдия Владимир Йорданов
гр.дело N 1450 /2009 г.: и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на двете насрещни страни по гр.д. № 501 /2009 г. на Благоевградски окръжен съд, г. к.., срещу постановеното по делото въззивно решение от 09.07.2009 г. по искове на Д. С. З. срещу О. Б. с правно основание чл.344,ал.1,т.1-3 КТ.
О. Благоевград е обжалвала решението в частта, с която е отменено решение от 03.04.2009 г. по гр.д. № 2227 /2008 г. на Благоевградски районен съд, в частта, с която са отхвърлени искове на Д. С. З. срещу О. Б. с правно основание чл.344,ал.1,т.1 и т.2 и частично т.3 вр. чл.225,ал.1 КТ – за сумата 587.21 лева, и вместо това исковете са уважени. Този жалбоподател твърди, че решението е неправилно поради необоснованост и нарушение на материалния закон и излага като основания за допустимост на касационната жалба следните въпроси, по които се е произнесъл въззивният съд, за които твърди, че са от значение за точното и еднакво прилагане на закона и за развитие на правото (чл.280,ал.1,т.3 ГПК): налице ли е решение на компетентен орган (Общинският съвет) за закриване на част от предприятието; закриването на Алманах Струма закриване на част от предприятието ли е; налице ли е реално преустановяване на дейността на предприятието.
Д. С. З., от с. Р., община Б. е обжалвала въззивното решение в частта, с която първоинстанционното решение е оставено в сила в частта, с която искът и по чл.344,ал.1, т.3 вр. чл.225,ал.1 КТ е отхвърлен за разликата над сумата 587.21 лева до пълния предявен размер 5,000 лева, като твърди, че е неправилно поради трите възможни касационни основания и излага като основание за допустимост на касационната жалба въпросът за доказването на иска и за обезщетение за оставане без работа не е доказан за разликата над уважения размер без представена от нея трудова книжка или нейна декларация. Твърди, че за доказване оставането без работа са допустими и др. доказателства извън трудова книжка и декларация и този въпрос е от значение за точното и еднакво прилагане на закона и за развитие на правото (чл.280,ал.1,т.3 ГПК):
О. Благоевград оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване на жалбата на Д. С. З. и нейната основателност.
Настоящият състав намира следното:
И двете жалби са допустими, т.к. е обжалвано въззивно решение и обжалваемият интерес по оценяемия иск във въззивното производство (този за обезщетението) е над 1,000 лева.
За да уважи исковете по чл.344,ал.1,т.1 и т.2 и частично този по т.3 КТ (за част от предявения размер, период не е посочен) въззивният съд е приел, че уволнението е незаконосъобразно, т.к. решението от 31.10.208 г. на Общински съвет Благоевград за закриване като бюджетна дейност на Алманах Струма при направление Култура при О. Б. не означава закриване на цялото предприятие, а закриване на част от предприятието, което се подвежда под нормата на чл.328,ал.1,т.2 КТ; че решението на на ОбС, че трудовите отношения с работещите в този алманах следва да се прекратят на основание чл.328,ал.1,т.1 КТ не може да обвърже кмета на общината и съда относно правната квалификация на ищцата; че според практиката на ВКС, отразена в решения № 1242 / 05.12.2003 г. по гр.д. № 579 /2002 г. на ВКС, ІІІ г.о. и № 2011 /02.12.2004 г. по гр.д. № 2996 / 2002 г. на ВКС, ІІІ г.о., закриване на предприятието означава прекратяване на съществуването на правния субект – работодател, който е О. Б., а закриването на алманаха, който е едно от множество предприятия, не влече заличаването на работодателя, и това фактическо състояние, констатирано в обжалваното решение, не е обусловило прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл.328,ал.1,т.1 КТ, поради което първите два иска са основателни, както и третият – за доказания с представено удостоверение за вписването на ищцата в бюрото по труда до определен момент (л.50), т.к. ищцата не е посочила и представила никакви други доказателства за оставането си без работа след този момент.
По жалбата на О. Б.
Настоящият състав намира, че от поставените от този жалбоподател въпроси от значение за точното и еднакво прилагане на закона и за развитие на правото (чл.280,ал.1,т.3 ГПК) може да се изведе въпросът за това дали преустановяване на дейността на бюджетно направление в общината представлява закриване или преустановяване на част от дейността на общината и по него следва да бъде допуснато касационно обжалване.
По жалбата на Д. С. З.:
Искането за допускане на касационно обжалване е неоснователно, защото въпросът за това с какви доказателства следва да се установява оставането без работа е въпрос, по който има установена практика на ВКС и тя не е противоречива, нито неправилна. Тази практика съответства на установеното с правилото на разпоредбата на чл.347 КТ и на разпоредбите в процесуалния закон за допустимостта и доказателствената сила на отделните доказателствени средства. Следва да се има предвид и това, че касационното обжалване не е способ за поправка на процесуалните грешки на страната – пропуснатите поради нейното процесуално бездействие срокове за посочване и представяне на известни на страната доказателства за спорните обстоятелства, които носи тежестта да докаже.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА до касационното обжалване въззивно решение от 09.07.2009 г. по гр.д. № 501 /2009 г. на Благоевградски окръжен съд по подадената от О. Б. касационна жалба.
НЕ ДОПУСКА до касационното обжалване решението по подадената от Д. С. З. касационна жалба.
Указва на О. Б. в едноседмичен срок от съобщение да представи доказателства за платена по сметка на Върховния касационен съд държавна такса в размер на 55 лева за касационното производство, при неизпълнение производството ще бъде прекратено.
След изтичане на определения едноседмичен срок делото да се докладва за насрочване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар