Определение №1270 от по гр. дело №797/797 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1270
С. 23.11.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 797/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Л. В., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV Г възз. отд., № 6155 от 23.12.2010г. по в.гр.д. № 618/2010г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, ІІ г.о.,от 30.06.2009г. по гр.д. № 23323/2007г. в частта, с която са уважени предявените от С. Х. Ц. /починал в хода на делото и заместен от наследниците си/ против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 КТ.
Ответниците по касация Д. С. Ц., П. С. Р. и И. Д. Ц. не са изразили становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
К. [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречие на въззивното решение на трайно установена съдебна практика по въпросите:
1. Имали право съдът да изменя характера и вида на трудовото правоотношение и да променя размера на трудовото възнаграждение;
2. Има ли право съдът без да е бил сезиран да се произнесе по непредявен иск;
3. Подлежат ли на подбор при съкращаване на щата работниците, сключили трудови договори на основание чл. 114 КТ;
4. Представлява ли съществено нарушение на съдопроизводствените правила обстоятелството, че съдът не е обсъдил всички представени по делото доказателства и в мотивите си не е отбелязал кои от тях цени и кои не.
За установяване наличието на противоречива съдебна практика към изложението са приложени ТР № 86/1986г. по гр.д. № 86/85г. ОСГК на ВС по прилагането на чл. 21 и чл. 74 КТ от 1951г. /отм./ и решение № 1441/2005г. ІІІ г.о. ВКС с което е прието че работодателят не е длъжен да прави подбор при несъпоставими трудови правоотношения, каквито са трудовото правоотношение за работа до пет дни в месеца на основание чл. 114 КТ и трудовото правоотношение за пълно работно време.
Първите два въпроса не са конкретизирани и не е ясна връзката им с обжалваното решение. В. съд е обезсилил първоинстанционното решение в частта, с която съдът се е произнесъл по недопустими искания и по преюдициални правоотношения, без да е предявен инцидентен установителен иск.
Третият от въпросите не е от значение за решаването на делото, тъй като уволнението е отменено поради липса на доказателства за намаляване на обема на работата и за съкращаване на щата, а не поради незаконност на подбор.
Последният от поставените въпроси не е въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата вола на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV Г възз. отд., № 6155 от 23.12.2010г. по в.гр.д. № 618/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар