Определение №1286 от 41627 по гр. дело №4769/4769 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1286

С. 19.12.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 декември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 4769/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. Т. Д. от [населено място], подадена от процесуалния му представител адв. Е. З., срещу въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 312 от 22.04.2013г. по в.гр.д. № 171/2013г., с което е отменено решението на Русенския районен съд, № 2252 от 21.12.2012г. по гр.д. № 7378/2012г., и вместо него с въззивното решение са отхвърлени предявените от Д. Т. Д. против Професионална гимназия по туризъм „Ив. П. П.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация Професионална гимназия по туризъм „Ив. П. П.” [населено място] в представения писмен отговор от пълномощника адв. П. Иванова моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от Д. Т. Д. против Професионална гимназия по туризъм „Ив. П. П.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ включва и посочените в чл. 69 КСО лица, между които и военнослужещите. Позовал се е на постановено по реда на чл. 290 ГПК решение на ВКС по гр.д. № 688/12г. ІІІ г.о. съгласно което независимо от това, че по чл. 6 ЗП /отм./ и чл. 69 КСО до изменението по ДВ бр. 99/2012г. военнослужещите са придобивали право на пенсия при определен трудов стаж без оглед на възрастта, както и след тази дата, когато придобиването на това право е обвързано от навършването на определена възраст, пенсиите на тези лица са за осигурителен стаж и възраст. Трудовото правоотношение между страните е възникнало след като ищецът е придобил и упражнил на 01.09.1997г. правото на пенсия по чл. 6, ал. 1 ЗП /отм./, следователно попада в приложното поле на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ и уволнението е законосъобразно.
К. Д. Т. Д. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК по материалноправните въпроси:
1. Следва ли да се счита „упражнено право на пенсиониране” придобиването на право на пенсия от военнослужещи по чл. 6 ЗП /отм./ преди влизане на КСО в сила, ако не са упражнили това свое право в сроковете по § 3 ПЗР КСО и при условията на новата уредба?
2. Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ /ред. по ДВ бр. 99/12г./ намира ли приложение и спрямо придобилите право на пенсия по чл. 6 ЗП /отм./?
ВКС намира, че поставените въпроси са от значение за решаването на делото, но не е налице твърдяното противоречие в съдебната практика. К. твърди, че въпросът за приложното поле на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ /ред. по ДВ бр. 99/12г./ спрямо придобилите право на пенсия по чл. 6 ЗП /отм./ лица е решен противоречиво с решение №50/2013г. по гр.д. № 688/12г. ІІІ г.о. ВКС и определение № 1269/2012г. по гр.д. № 668/12г. ІІІ г.о. ВКС по допускане на касационно обжалване. Съдебните актове не са представени, но от служебната справка се установява, че решението е постановено по реда на чл. 290 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика по поставените от касатора и спорни по делото въпроси, и съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. С. на ВКС се включва в основанието за допускан на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, т.е. даденото тълкуване на закона е задължително за долната инстанция. Както с това решение, така и с решение № 141/11.06.2013г. по гр.д. № 811/2012г. ІV г.о. ВКС е прието, че с изменението на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ (ДВ, бр. 100/2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работник или служител, който е придобил и упражнил правото си на пенсия се разпростира и по отношение на работниците и служителите, придобили и упражнили правото си на пенсия по чл. 69 и чл. 69а КСО, независимо от това дали правото на пенсия е придобито поради наличието на определена възраст, или без оглед на това. По този начин законодателят изравнява статута на работещите пенсионери – придобилите и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и придобилите и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж, без оглед на възрастта.
Определението по чл. 288 ГПК, с което състав на ВКС се произнася по допускане на касационното обжалване, няма правната характеристика на съдебен акт, с който съдът се произнася по същество на касационната жалба. Дейността на ВКС по допускане на касационно обжалване не е нито тълкувателна, нито решаваща, поради което и съгласно т. 1 на ТР № 2/2011г. ОСГТК на ВКС това определение няма характер на съдебна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.
Предвид наличието на постановени по реда на чл. 290 ГПК решения за уеднаквяване на съдебната практика, чието разрешение е съобразено от въззивния съд, не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Русенския окръжен съд. На ответника по касация следва да се присъдят 100 лв. разноски по делото.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 312 от 22.04.2013г. по в.гр.д. № 171/2013г.
ОСЪЖДА Д. Т. Д. от [населено място] да заплати на Професионална гимназия по туризъм „Ив. П. П.” [населено място] сумата 100 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар