Определение №129 от 40246 по ч.пр. дело №237/237 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О  П   Р   Е   Д   Е  Л   Е  Н   И   Е
 
№ 129
 
гр. София, 9.03. 2010 година
 
 
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети март, през две хиляди и десета година, в състав:
 
Председател: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
Членове:  ЛЮБКА БОГДАНОВА
                    СВЕТЛА ДИМИТРОВА
 
при секретаря                      и в присъствието на  прокурора                                                  като изслуша докладваното от съдията Светла Димитрова                                    ч.гр.д. № 126 по описа за 2010 год., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 278, ал. 1, вр. с чл. 274, ал. 2 ГПК.
С определение № 62 от 22.01.2010 г. по гр.д. № 848/2007 г. на П. окръжен съд, ІІІ въззивен граждански състав, е оставена без уважение молбата на адв. А от АК П. , в качеството му на пълномощник на В. С. Т. и А. Д. Т., и двамата от гр. П., за изменение в частта му за разноските на влязлото в сила въззивно решение № 677/16.11.2007 г. по гр.д. № 848/2007 г. на П. окръжен съд, в производство по чл. 192, ал. 4 ГПК/отм./.
Срещу определението на ПзОС е депозирана частна жалба от адв. А от АК П. , в качеството му на пълномощник на В. С. Т. и А. Д. Т., и двамата от гр. П., с искане за отмяната му и присъждане в пълен размер на направените деловодни разноски пред първата и въззивна инстанции в размер общо на 1254 лв.
Ответниците по частната жалба Н. И. Г. и А. С. Ц. и двамата от гр. П., чрез процесуалния си представител адв. П от АК П. , оспорват частната жалба като процесуално недопустима с оглед разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК. Претендират за направените в настоящото производство разноски.
Частната жалба е процесуално недопустима.
Съгласно разпоредбата на чл.274, ал. 4 ГПК не подлежат на касационно обжалване определенията по дела с обжалваем интерес до 1000 лв., какъвто е настоящият случай.
С въззивно решение № 677/16.11.2007 г. по гр.д. № 848/2007 г. на П. окръжен съд е оставено в сила решение № 640/без дата/, постановено по гр.д. № 289/2007 г. на П. районен съд, като същото е изменено в частта му за разноските, направени В. С. Т. и А. Д. Т., които са редуцирани от 1254 лв. на 454 лв. при условията на чл. 64, ал. 4 ГПК/отм./. С обжалваното определение, постановено по реда на чл. 192, ал. 4 ГПК/отм./, е оставена без уважение молбата на адв. А от АК П. , в качеството му на пълномощник на В. С. Т. и А. Д. Т., за изменение на въззивното решение в частта му за разноските и присъждането им в пълен размер – 1254 лв.
В конкретния случай обжалваемия интерес по жалбата на адв. А от АК П. , в качеството му на пълномощник на В. С. Т. и А. Д. Т. относно деловодните разноски, направени в първоинстанционното и въззивно производство е 800 лв. Това е така, тъй като уговорения адвокатски хонорар по делото за двете инстанции на адв. М възлиза на 1200 лв., държавната такса е в размер на 54 лв., а присъдените разноски с въззивното решение са в размер на 454 лв., поради което депозираната частна касационна жалба срещу определение № 62 от 22.01.2010 г. по гр.д. № 848/2007 г. на П. окръжен съд в производство по чл. 192, ал. 4 ГПК/отм./, следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима и производството по делото следва да бъде прекратено.
С оглед на изложеното с постановяване на обжалваното въззивно определение производството по делото е приключило и същото не подлежи на касационен контрол.
С оглед на този резултат, настоящия състав на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение намира, че на ответниците по жалбата следва да им бъдат присъдени направените за настоящото производство разноски в размер на 200 лв. – адвокатски хонорар.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба с вх. № 575/03.02.2010 г. на адв. А от АК- П. , в качеството му на пълномощник на В. С. Т. и А. Д. Т., и двамата от гр. П. срещу определение № 62 от 22.01.2010 г. по гр.д. № 848/2007 г. на П. окръжен съд, ІІІ въззивен граждански състав и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 126/2010 г. по описа на Върховен касационен съд, Трето гражданско отделение.
ОСЪЖДА В. С. Т. и А. Д. Т., и двамата от гр. П. да заплатят на Н. И. Г. и А. С. Ц. и двамата от гр. П. деловодните разноски за настоящото производство в размер на 200/двеста/ лева.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг тричленен състав на ВКС на РБ.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
 
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар