Определение №132 от 28.3.2016 по ч.пр. дело №245/245 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 132

София, 28.03.2016год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 245 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Г. Б. Б. и Я. Б. Е. срещу определение № 319 от 03.11.2015г по гр.д №4410/2015г на Върховен касационен съд І г.о , с което на основание чл. 280 ал. 2 от ГПК (в редакция ДВ бр.100 от21.12.2010) и чл.286 ал.1 т.3 ГПК е върната касационната им жалба срещу въззивно решение срещу решение № 293 от 22.05.2015 г. по в. гр. д. № 292/2015 г. на Пазарджишкия окръжен съд. Въззивното решение е произнесено в спор по чл. 53, ал. 2 ЗКИР /редакция преди изменението на ЗКИР съгласно публикацията в ДВ, бр. 49 от 2014 г./при цена на иска под 5 000 лева .
Жалбоподателите поддържат оплакване за неправилно прилагане на процесуалния закон . В частната жалба не се оспорва възприетата цена на иска,а приложимостта на вече отменената редакция на чл. 280 ал.2 ГПК спрямо касационната им жалба, постъпила срещу въззивно решение по иск за собственост . Касаторите не оспорват и констатацията ,че касационната жалба е депозирана преди влизане в сила на новата редакция на чл. 280, ал. 2 ГПК /ДВ, бр. 50/03.07.2015 г., в сила от 07.07.2015 г./, която допуска касационно обжалване на въззивни решения по вещни искове без оглед на цената им,но поддържат, че постъпването на касационната жалба съставът на ВКС І г.о е следвало да свърже не с датата на депозиране в съда (под вх.№5572/01.07.2015г), а с отстраняване на нейните нередовности. По реда на чл.285ал.1 ГПК въззивният съд е оставил без движение касационната жалба за отстраняване на нередовности , което е сторено след влизане в сила на изменението . При уредбата на касационното обжалване липсва текст , аналогичен на чл.129 ал.5 ГПК ,затова касационната жалба следва да се счита постъпила и Върховният касационен съд сезиран , едва след като недостатъците са отстранени.
Частната жалба е допустима , но неоснователна .
С обжалваното определение касационната жалба на частните жалбоподатели е оставена баз разглеждане съгласно чл. 280 ал.2 от ГПК (ДВ бр.100 от21.12.2010), която редакция на закона е съответната приложима императивна норма , предвид постъпването на касационната жалба към момент ,в който нормата е действала . Под постъпване на жалбата законът има предвид депозирането й в съда,без да го свързва с редовността на процесуалното действие. Тезата на касаторите за условен и по-късен момент,в който Върховен касационен съд като инстанция се счита сезиран, представлява тълкуване без опора в закона, при това се услови на факти , различни от установените по делото. Постъпилата касационната жалба не е била оставена без движение от администриращия съд (чл. 285 ал.1 ГПК) и не е преценявана като нередовна, включително с разпореждане №1387/26.08.2015г на ВКС при образуването на производство по реда на чл. 288 ГПК. Обжалваното опредение е правилно , съответно е приложена нормата на пар. 14 от ПЗР на ЗИДГПК /ДВ, бр. 50/2015 г./според която новата редакция на чл. 280 ал.1 т.1 ГПК е неприложима за настоящия случай .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение № 319 от 03.11.2015г по гр.д №4410/2015г на Върховен касационен съд , І г.о
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар