Определение №132 от 41423 по гр. дело №1197/1197 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 132

С. 29.05.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 май две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1197/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
С молба от 28.03.2013г. жалбоподателят Е. П. Д. от [населено място] чрез пълномощника си адв. Д. К. моли да се допълни определение № 322 от 15.03.2013г., постановено по реда на чл. 288 ГПК по настоящото дело № 1197/2012г., в частта за разноските.
Ответникът Сдружение с нестопанска цел „Български футболен съюз” /Б./ [населено място], не е изразил становище.
Молбата е постъпила в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество молбата е неоснователна поради следните съображения:
ВКС не е присъдил разноски на ответника по касация Е. П. Д. с мотиви, че същият не е направил искане за присъждане на разноски по делото поради което независимо от това, че е представен договор за правна помощ, разноски не следва да се присъждат.
Молителят изразява становище, че независимо от пропуска да се претендират разноските по делото, след като е доказан размерът на адвокатския хонорар с представения договор за правна помощ, разноските е следвало да се присъдят.
Изразеното становище не намира опора в закона. Съдът не присъжда разноските по делото служебно, а само по направено искане за заплащането им, придружено със списък на разноските – чл. 80 ГПК. Действително ответникът има право да иска направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част на иска /чл. 78, ал. 3 ГПК/, но разноски се присъждат само при направено искане. В случая ответникът по касация Е. П. Д. не е направил искане за присъждане на разноските за касационното производство, поради което правилно разноски не са присъдени.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Е. П. Д. от [населено място] за допълване на определение № 322 от 15.03.2013г., постановено по настоящото дело № 1197/2012г. ІІІ г.о. ВКС, в частта за разноските.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар