Определение №132 от 7.6.2016 по ч.пр. дело №5969/5969 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 132
София, 07.06.2016 г.
В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, ІІІ гражданско отделение в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
при секретаря Р. Иванова
изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 1052/2016година.
Производството е по чл. 303 ал.1 т.5 ГПК
Образувано е по молба на П. М. Я. за отмяна на въззивно решение №50119 от 27.11.2015г по гр.д № 1413/2015г на Бургаски ОС,с което е потвърдено решение №839 от 18.05.2015г по гр.дело № 5750/2014г на Бургаски РС, произнесено в трудов спор .Молбата е допусната до разглеждане с определение №114 от 06.04.2015г на Върховният касационен съд, ІІІ гражданско отделение.
В молбата за отмяна се поддържа основание по чл. 303 ал.1 т.5 ГПК , в първата хипотеза .Изтъква се ,че въззивният съд е дал ход на делото по същество с протоколно определение от 05.11.2015г ,за което заседание страната е била редовно уведомена ,но не е могла да се яви поради внезапно заболяване. Поради това в срока за произнасяне на решението молителката е депозирала заявление , към което е приложила медицинско направление и амбулаторен лист , установяващ нейното състояние. Въпреки постъпилата молба от страната с приложени доказателства за заболяване ,осуетяващо защитата по делото , с определение №2744/27.11.2015г е отказал отново да внесе делото в открито заседание и е постановил атакуваното решение. Тъй като молителката продължава да е безработна , не е имало как да представи на съда болничен лист . Изтъква се нарушено право на участие и защита.
Становище в оспорване на посоченото основание за отмяна е депозирал ответника Сдружение „Съюз на българските композитори ” , чрез пълномощника си адв.В. от САК . Неоснователно молителката изтъква доводи за накърнено право на участие в процеса . Съдът е съобразил действаща наредба как се удостоверява невъзможността за явяване пред съд ,не са били налице условия за прилагане на чл. 142 ал.2 ГПК. Съображения са развити в съдебно заседание и в писмена защита .Претендират се разноски по списък .
Разгледана по същество , молбата е неоснователна.
Изтъкваното като основание за отмяна нарушено право на участие и защита в процеса не е налице
За проведеното на 05.11.2015г отрито съдебно заседание по въззивното дело, страните са били редовно уведомени , след като на заседанието от 22.10.2015г делото е било отложено, предвид постъпила молба на въззивницата Я. с искане на основание 142, ал.2 ГПК . Съдът е уважил първата молба ,макар към нея да не е било приложено медицинско удостоверение по образец съгласно чл. 18 ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза Взето е предвид обективираното уверение на издалия медицинско направление лекар ,че заболяване не позволява на лицето да се яви в съда за периода 20 – 23. 10. 2015г. Делото е било отложено за 05.11.2015г ,в което заседание е даден ход по същество в отсъствие на страните.Искането на молителката съдът да отмени определението ,с което е даден ход по същество , е постъпило на 10.11.2015г ,като изтъкнатата причина отново е заболяване. Приложено е медицинско направление на същия лекар изх.№6350/05.11.2015г. при АИППМП”ЕООД Бургас с диагноза „остър бронхит” и амбулаторен лист за изследвания от същата дата. Не е приложен медицински документ – удостоверение съгласно чл.18 ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза , удостоверяващ невъзможност лицето да се яви пред съда.Медицинското направление не е такъв документ, освен това в случая същото не съдържа и уверение за невъзможност за явяване пред съд , съответно не е било налице и основание за въззивния съд да отмени процесуалните си действия по даване ход на делото. В случая не са нарушени правилата на съдопроизводството, които обезпечават правото на участие на страната по него.Съдът не е основал съображенията си на липсата на представен болничен лист , както счита молителката в обосновка на довода си , че е безработна и няма как да представи такъв. Не е допуснато процесуално нарушение при провеждането на съдебното заседание ,на което е даден ход на делото по същество, съответно не е налице и основанието по чл. 303 ал.1 т.5 ГПК , поради което молбата за отмяна следва да се остави без уважение.
Следва присъждане на разноски на ответницика по молбата за отмяна в размер на установеното адвокатско възнаграждение от 400 лева,което е заплатено .
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІ г.о .

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на П. М. Я. на основание чл. 303 ал.1 т.5 ГПК за отмяна на въззивно решение №50119 от 27.11.2015г по гр.д № 1413/2015г на Бургаски окръжен съд .
Осъжда П. М. Я. от [населено място] , ЕГН [ЕГН] да заплати на Сдружение „Съюз на българските композитори ”гр. София сумата 400 лева разноски в настоящето производство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар