Определение №133 от 40100 по ч.пр. дело №582/582 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е
 
№ 133
 
София, 14 октомври 2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ                                                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
                                                   СЕВДАЛИН МАВРОВ
                                                           
 
при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Красимир Харалампиев
ч.н.дело № 582/2009 година.
 
Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.
Постъпило е искане във Върховния касационен съд от Председателя на Районен съд-гр. Монтана за произнасяне по подсъдността на образуваното в същия съд нохд № 30316/2009 год.
Прокурорът даде заключение, че искането е основателно. Налице са предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК, изложени и мотивирани в отделните определения на съдиите-докладчици от М. районен съд за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
Върховният касационен съд на РБ, ІІІ-то н.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по нохд № 30316/2009 год. на М. районен съд е образувано по обвинителен акт на прокурор при Районна прокуратура-гр. Монтана срещу Т. М. В. от с. С., обл. Монтана за извършени от него на 09.05.2006 год. и 05.12.2006 год. в гр. М. и с. С. две отделни деяния по чл. 319 НК.
С оглед фактологията, посочена в обвинителния акт и съобразно правилата на местната и функционална подсъдност, компетентен да разгледа и реши делото е Районен съд-гр. Монтана.
С определение от 07.07.2009 год. определеният съдия-докладчик- Д. Николова е изложила съображения, че тя и майка й притежават наследствени земеделски земи, включени за обработка в активите на кооперация „Стубла”, чийто председател през инкриминирания период е бил подсъдимият. Характерът на създалите се взаимоотношения по този повод с В. са мотивирали докладчика да приеме, че те биха могли да породят съмнения за предубеденост пряко или косвено от изхода на делото, поради което се е отвел от разглеждането му, на основание чл. 29, ал. 2, НПК.
Следващите десет докладчици, на които делото е било възложено, с отделни определения, по сходни със съдия Николова съображения-близки познанства с В. или взаимоотношения, създадени в изпълнение на служебни задължения по повод на водени срещу подсъдимия други административни, както и граждански дела, по които той е бил страна са си направили отводи на основание чл. 29, ал. 2 НПК, като последният от тях, в качеството на Председател на РС-Монтана е прекратил производството и изпратил делото на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа, като изложил доводи, че са налице предпоставките за това по чл. 43, т. 3 от НПК.
Изложените съображения са убедителни и поради невъзможност на съда да образува състав, искането за промяна на подсъдността и определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото е основателно и следва да бъде уважено.
На основание чл. 43, т. 3 от НПК, настоящият касационен състав намира, че делото следва да се възложи за разглеждане по подсъдност на Районен съд-Враца, който е с местонахождение в близост до Районен съд-Монтана, както и до основни транспортни възли, което е предпоставка, при своевременното призоваване на страните, делото да бъде разгледано в разумен срок.
С оглед на изложеното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ИЗПРАЩА нохд № 30316/2009 год. по описа на Районен съд-Монтана за разглеждане от състав на РС-гр. Враца.
Препис от определението да се изпрати на РС-Монтана за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар