Определение №134 от 40989 по гр. дело №1391/1391 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 134

С. 21.03.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20 март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1391/2011 година

Постъпила е касационна жалба от З. Г. Г., И. Г. М. и Дена Г. Б., подадена от пълномощника им адв. Е. М., срещу въззивното решение на Бургаския окръжен съд, ГК, ІІ възз. с-в, № ІІ-43 от 24.06.2011г. по в.гр.д. 1631/2010г., постановено по искове с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба поради невъзможен предмет и по чл. 108 ЗС за ревандикация на същия недвижим имот. Цената на процесния недвижим имот съгласно представеното и приложено на л. 8 от гр.д. №222/2009г. на Районен съд [населено място] удостоверение за данъчна оценка е 960,50лв.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 02.08.2011г. и е постъпила във ВКС на 05.10.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 05.10.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
В представения отговор на касационната жалба ответниците К. Д. Т., И. Д. П. и С. Д. С. са претендирали направените разноски за касационното производство, поради което и на основание чл. 78, ал. 4 ГПК следва да им се присъдят разноските в размер на 600 лв.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на З. Г. Г., И. Г. М. и Дена Г. Б. срещу въззивното решение на Бургаския окръжен съд, ГК, ІІ възз. с-в, № ІІ-43 от 24.06.2011г. по в.гр.д. 1631/2010г.
ОСЪЖДА З. Г. Г., И. Г. М. и Дена Г. Б. да заплатят на К. Д. Т., И. Д. П. и С. Д. С. сумата 600 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар