Определение №134 от 42341 по ч.пр. дело №1535/1535 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 134
София, 03 декември 2015 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на втори декември хиляди и петнадесета година, в състав:

председател: Евелина Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Капка Костова
Мина Топузова

при участие на прокурор Димитър Генчев,
изслуша докладваното от съдия Капка Костова
нчд № 1535 / 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 44 от НПК.
Върховният касационен съд е сезиран със спор за местна подсъдност между Районен съд – гр. Варна и Районен съд – гр. Плевен, с протоколно определение от 18 ноември 2015 година на Варненския районен съд, постановено по анд № 2652 / 2015 година, с което съдебното производство по делото е прекратено и същото е изпратено на ВКС за решаване на спора.
Представителят на Върховната касационна прокуратура дава становище, че делото следва да се разгледа от РС –гр. Плевен.
Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото и становището на прокурора, установи следното:
Административно-наказателното производство първоначално е образувано пред РС –гр. Плевен, по жалба на Г. С. П. срещу посочено от него Наказателно постановление като такова с № 2438 от 26. 11. 2008 година на Началник група към ОДП – гр. Плевен. След изискване на допълнителни данни, този съд е приел, че не е местнокомпетентен да разгледа делото, защото посоченото в жалбата НП „…е издадено от община Варна и се намира на съхранение при тях.”, прекратил е съдебното производство и е изпратил делото на Варненския районен съд като местнокомпетентен да го разгледа.
Върховният касационен съд намира, че компетентен да разгледа делото е Районен съд –гр. Плевен.
Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, критерий за определяне на местната подсъдност при съдебно обжалване на наказателно постановление е мястото, където е извършено или довършено нарушението. Преценката за това се основава на обстоятелствата, изложени в обжалваното наказателно постановление.
Вярно е, че в случая тази преценка в известна степен е затруднена, защото по делото не е приложен Актът за установяване на административното нарушение, а обжалваното Наказателно постановление е приложено към жалбата от самият жалбоподател в абсолютно нечетливо копие (л. 4 от делото на ПлРС), т. е. административно-наказателната преписка липсва. При внимателен прочит на данните по делото обаче, какъвто съдът винаги дължи, но очевидно в случая не е направен, става ясно, че се обжалва именно приложеното към жалбата НП, което е с № 3026 от 26. 11. 2008 година, че то е издадено от Началник група към ОДП – гр. Плевен, въз основа на Акт № 3026 от 05. 11. 2008 година, съставен от автоконтрольор към същата ОДП. Точното място на извършване на нарушението не може да бъде разчетено в приложеното НП, освен че е „…в посока София…”.
Изложеното обаче дава достатъчно основание да се приеме, че местоизвършването на нарушението е в района на гр. Плевен, което определя местна компетентност на Районен съд – гр. Плевен.
Поради това, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нахд № 2652 / 2015 година по описа на Районен съд – гр. Варна, за образуване и разглеждане от Районен съд –гр. Варна.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на председателя на Районен съд – гр. Варна за сведение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega