Определение №134 от 43237 по тър. дело №1116/1116 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 134

гр. София, 17.05.2018год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осми май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1116 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на С. С. В. и Ц. С. В. за отмяна на влязло в сила решение № 30/16.01.2018г. по в.гр.д. № 999/2017г. на ОС-Велико Търново, с което е оставена без уважение жалбата на молителите срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 03.07.2017г. по изпълнително дело №– 20177310400136 на ЧСИ Р. К., в частта й, с която се оспорва ненадлежното наддаване и възлагане на имота и е оставена без разглеждане жалбата в останалата й част, в която молителите се позовават на несеквестируемост на имуществото, неликвидност на вземането на банката и нищожност на договора за ипотека и е прекратено производството по делото в тази част.
В молбата за отмяна се поддържа становище, че молителите като солидарни длъжници в изпълнителното производство са обжалвали по реда на чл.435 ГПК постановлението за възлагане и поради липса на специални юридически знания и средства да си осигурят такава са поискали правна помощ. Съдът не се е произнесъл по тяхната молба, поради което в производството по чл.435 ГПК са били лишени от ефективна защита. Считат, че е налице основание по чл.303, ал.1, т.5 ГПК и искат отмяна на атакуваното решение на ОС-Велико Търново.
В писмения си отговор ответникът по молбата за отмяна [фирма] оспорва допустимостта на същата, евентуално – основателността й.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение, след като разгледа молбите за отмяна и извърши преценка на предпоставките за тяхната допустимост, на осн. чл.307, ал.1 ГПК констатира следното:
Предмет на отмяна с настоящата молба по чл.303, ал.1 ГПК е съдебен акт, постановен на осн. чл.435 ГПК. Изрично в т.3 от ТР № 7/2014г. от 31.07.2017г. на ОСГТК на ВКС е прието, че решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, не подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК. Съображенията, които са развити в разяснителната част на тълкувателното решение, са изведени от характера на производството по отмяна. Същото не е способ за отстраняване необжалваемостта на съдебните актове, а способ за преодоляване на силата на пресъдено нещо по предмета на решението, т.е. приложното й поле се ограничава до решения, които формират сила на пресъдено нещо по правния спор. Правомощията на окръжния съд по чл.435 ГПК са конкролно-отменителни и с реализирането им се упражнява контрол за законосъобразност на действието или отказа на изпълнителния орган. Този спор е различен от спора за самото изпълняемо право. С решението по чл.435 ГПК не се формира сила на пресъдено нещо по законосъобразността на процесуалната дейност на изпълнителния орган, която да бъде съобразена в спорове, в които се третира същия процесуален въпрос.
С оглед на гореизложеното молбата за отмяна по чл.303, ал.1, т.5 ГПК следва да се остави без разглеждане.
Водим от което, състав на ВКС, Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЛЕЖДАНЕ молба на С. С. В. и Ц. С. В. за отмяна на влязло в сила решение № 30/16.01.2018г. по в.гр.д. № 999/2017г. на ОС-Велико Търново.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *