Определение №135 от 40961 по ч.пр. дело №78/78 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 135

С. 22.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 78/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Х. Ц. Х. и Г. Г. З.–Х., двамата от [населено място], срещу определението на Софийски апелативен съд, ГК, І с-в, № 1623 от 25.10.2011г. по в.гр.д. № 1559/2009г., с което е изменено решение № 766/21.10.2010г. по същото дело в частта за разноските като са осъдени частните жалбоподатели да заплатят на Е. Л. К. и М. Л. К. от [населено място] сумата 1540 лв. разноски по делото.
В представения писмен отговор ответниците по жалбата Е. Л. К. и М. Л. К. молят определението да се остави в сила и да им се присъдят разноските по делото.
Частната жалба е постъпила в указания от въззивния съд срок, срещу определение на въззивен съд, което съгласно правилото на чл. 248, ал. 3 ГПК подлежи на обжалване, поради което е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С влязло в сила решение № 766, постановено в с.з. на 21.10.2010г. по в.гр.д. № 1559/2009г. Софийски апелативен съд е обезсилил постановеното по гр.д. № 1322/2007г. решение № 2194/18.05.2009г. на Софийски градски съд, ГО, І-ІV с-в, и е прекратил е производството по първоинстанционното и въззивното дело. По молба на ответниците, в производството по реда на чл. 248 ГПК, съдът им е присъдил разноските по делото за двете съдебни инстанции в общ размер 1540 лв.
Частните жалбоподатели молят определението да се отмени, тъй като не е направено своевременно искане за присъждане на разноските, и освен това ответниците не са направили разноски по делото поради освобождаването им от заплащане на такси и разноски,
Определението е правилно.
Искане от ответниците за присъждане на разноските по делото е направено както в първоинстанционното производство в с.з. на 25.02.3009г., така и с въззивната жалба. Ответниците имат право на разноски при прекратяване на делото съгласно чл. 64, ал. 3 ГПК /отм./. Присъдените разноски съставляват адвокатско възнаграждение за двете съдебни инстанции, чието плащане е удостоверено с представените договори за правна защита и съдействие – на л. 26 от гр.д. № 1322/2007г. СГС и л. 31 от гр.д. № 1559/2009г. С..
Ответниците са направили искане за присъждане на адвокатско възнаграждение за настоящото производство, но не са представили доказателства за заплатено възнаграждение, поради което разноски не следва да се присъждат.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски апелативен съд, ГК, І с-в, № 1623 от 25.10.2011г. по в.гр.д. № 1559/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар