Определение №136 от 41325 по ч.пр. дело №1116/1116 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 136

С. 20.02.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 февруари две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1116/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Р. А. К. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 454 от 16.11.2012г. по гр.д. № 1262/2012г., с което е оставена без разглеждане молбата на адв. Р. А. К. от САК за отмяна на определение № 315/21.06.2012г. на ВКС, І г.о. по ч.гр.д. № 302/2012г.
Ответницата Д. Д. М. чрез пълномощника си адв. И. П. М. моли частната жалба да се остави без уважение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от адв. Р. А. К. от САК молба за отмяна на посоченото по-горе определение на ВКС, с което е отменено решение № 1413/06.04.2012г. на Висшия адвокатски съвет /ВАС/ и преписката е върната на ВАС за произнасяне по същество на жалбата на адв. М., по съображения, че определението не подлежи на отмяна. Приел е, че на отмяна подлежат съдебните решения, с които съдът се произнася по съществото на делото, и определенията на съда, които турят край на делото и така изключват постановяването на решение по същество. Не подлежат на отмяна съдебните актове, с които съдът се произнася по движението на делото, тъй като страната може да осъществи правото си на защита в производството по същество.
Частният жалбоподател излага оплаквания, че съдът се е произнесъл само по молбата за отмяна вх. № 7030/07.07.2012г., но не и по молбата за отмяна вх. № 7032 и по молбата за обезсилване вх. № 7031.
Определението е правилно.
Производството по гр.д. № 1262/2012г. ІV г.о. ВКС е образувано по двете молби за отмяна, подадени от адв. Р. А. К. – с вх. № 7030/10.07.2012г. и с вх. № 7032/10.07.2012г. Изложените съображения за недопустимост на производството по отмяна са правилни и се отнасят както за всяко от основанията за отмяна по чл. 303 ГПК, така и за това по чл. 304 ГПК. Определението, чиято отмяна се иска, не е от кръга на съдебните актове, подлежащи на отмяна. Съгласно т. 2 на ППВС № 2/77г. на отмяна подлежат само актовете, които се ползват със сила на присъдено нещо. Определенията по движението на делото не подлежат на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК.
Молбата за обезсилване поради недопустимост /с вх. № 7031/10.07.2012г./ на определението на ВКС № 315 от 21.06.2012г. по гр.д. № 302/2012г. І г.о. не е била предмет на производството по гр.д. № 1262/2012г., видно от акта, с който е образувано делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 454 от 16.11.2012г. по гр.д. № 1262/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар