Определение №137 от 42809 по ч.пр. дело №498/498 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 137

София.15.03.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на тринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 498/2017 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК. Образувано е по подадени частни касационни жалби от: 1. [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник и 2. В. К. Д. и Методи Х. С., срещу определение от 05.08.2016 г. по ч.гр.д. № 2722/2016 г. на Софийския апелативен съд, Гражданска колегия, с което след отмяна на определение на Софийски градски съд, постановено на 16.03.2016 г. по гр.д. № 17967/2011 г., са уважени подадените от И. В. А. и [фирма] молби с правно основание чл.402 ГПК, като е отменено наложеното с определение № 990 от 04.05.2012 г. по ч.гр.д. № 303/2012 г. на САС, 7 състав обезпечение на бъдещи искове на [фирма] срещу [фирма], чрез налагане на възбрана върху индивидуализирани в определението недвижими имоти.
В частните касационни жалби се поддържат доводи за недопустимост и неправилност на атакуваното определение, с искане за негово касиране. Към частните касационни жалби са приложени изложения на основанията за допускане на касационно обжалване.
Ответникът [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, е заявил становище за неоснователност на подадената от [фирма] частната касационна жалба.
Ответникът И. В. А. от [населено място], чрез пълномощника си, счита частните касационни жалби за недопустими,
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Подадените частни касационни жалби са процесуално недопустими, тъй като имат за предмет въззивен съдебен акт, неподлежащ на касационно обжалване.
Обхватът на въззивните определения, подлежащи на самостоятелно обжалване пред ВКС, е очертан с разпоредбата на чл.274, ал.3 ГПК, според която на касационно обжалване подлежат определения на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу преграждащи по-нататъшното развитие на делото определения и определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие. Въззивните определения, постановени в рамките на обезпечителното производство, не попадат в хипотезите по чл.274, ал.3 ГПК, което обуславя недопустимост на касационното им обжалване. В този смисъл са и задължителните за съдилищата постановки в Тълкувателно решение № 1/2010 г. на ОСГТК на ВКС, според които обезпечителното производство е двуинстанционно. Изключение от тези постановки е въведено, с последваща законодателна промяна, с изр.3 на чл.396,ал.2, ГПК, според което касационен контрол е предвиден само за случаите, когато след отмяна на първоинстанционно определение за отказ да се допусне обезпечение, въззивният съд допуска исканото обезпечение. С оглед изричното ограничаване на касационния контрол само до определенията по чл.396, ал.2, изр.3 ГПК, липсва законово основание за разширително тълкуване на посочената разпоредба, съответно за прилагането й по отношение и на други въззивни определения, постановени в обезпечителното производство, вкл. и по отношение на процесуални съдебни актове на въззивните съдилища, с които са се произнесли по частна жалба срещу първоинстанционни определения за отмяна на допуснато обезпечение.
Съвместната частна касационна жалба, подадена от В. Д. и Методи С. е процесуално недопустима на още едно основание. Частните касатори не са страни в обезпечителното производство и не разполагат с активна процесуалноправна легитимация, вкл. и по арг. от т.6 от ТР № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
Неточното указание за възможността за касационно обжалване, дадено в диспозитива на атакуваното въззивно определение, не може да породи право на обжалване, с каквото страните в обезпечителното производство не разполагат съгласно ГПК.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частните касационни жалби, подадени от [фирма], ЕИК[ЕИК], и от В. К. Д. и Методи Х. С., срещу определение от 05.08.2016 г. по ч.гр.д. № 2722/2016 г. на Софийския апелативен съд, Гражданска колегия.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *