Определение №138 от 42885 по ч.пр. дело №1000/1000 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 138/30.05.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година,чрез съдията докладчик Василка Илиева по ч.гр.д.№ 1000/17 год.,констатира следното:
Производството по делото е образувано по жалба вх.№ 4628/26.04.2017 год.,подадена от Д. С. К. срещу определение № 142 от 16.03.2017 год.по настоящето дело,с което в производство по чл.274,ал.2 ГПК е потвърдено определение № 261/20.12.2016 год.постановено по ч.гр.д.№ 4387/2016 год. на Върховен касационен съд,ІІ г.о.
Частната жалба е недопустима и подлежи на връщане. Постановеният от състава на ВКС акт е окончателен и не подлежи на обжалване пред друг тричленен състав, тъй като не е включен в обхвата на чл.274, ал.2,изр.2 ГПК – не е преграждащ по смисъла на чл.274,ал.1,т.1 от ГПК.Преграждащи са само тези определения, постановени от тричленни състави на ВКС,с които се оставят без разглеждане касационни жалби или молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове.Актът не попада и в кръга на определенията по чл.274,ал.1,т.2 ГПК,тъй като в закона не е предвидена изрична възможност за обжалването му.
Поради това и на основание чл. 262, ал. 2,т.1 във връзка с чл. 275, ал. 2 от ГПК

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА като недопустима подадената от Д. С. К. жалба вх. № 4628/26.04.2017 год. срещу определение № 142 от 16.03.2017 год.на ВКС, ІV г. о., постановено по ч.гр. д. № 1000/2017 г.
Разпореждането подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

Съдия – докладчик :

Определение №158 от по гр. дело №65/65 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                              №  158                                                          гр.София, 27.02.2009 г.                                                                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА  Върховният касационен

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber