Определение №14 от 42097 по гр. дело №10/10 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 14
София, 03.04.2015 г.
Върховният касационен съд на Република България, петчленен състав, в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов
Емил Томов
Светла Димитрова
Любка Андонова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
гр. дело № 10/2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК във вр. чл. 80, ал. 3, изр. второ от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/.
Образувано е по касационна жалба на нотариус Н. Г. Г., подадена от процесуалния му представител адв. Радост Г., срещу решението на тричленен състав на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 340 от 29.10.2014г. по гр.д. № 4766/2014г. в частта, с която е потвърдено решението от 22.04.2014г. по дисциплинарно дело № 6/2014г. на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара на Република България, с което на нотариус Н. Г. Г. с район на действие РС С. е наложено дисциплинарно наказание глоба в размер на 5000 лв.
Ответникът по жалбата Нотариалната камара на Република България в подадения писмен отговор от пълномощника гл. юрисконсулт Г. П. моли а не се допусне касационно обжалване. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение съгласно чл. 80, ал. 3 ЗННД и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на решението, ВКС петчленен състав, съобрази следното:
За да потвърди наложеното от Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара на Република България дисциплинарно наказание на нотариус Н. Г. Г. – глоба в размер на 5000 лв., ВКС тричленен състав е приел, че нотариусът е извършил нарушения на чл. 9, чл. 10 и чл. 22 от Етичния кодекс на нотариусите в РБ, както и на чл. 27, ал. 1 от Наредба № 32/1997г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори във вр. чл. 27 ЗННД относно работното време на кантората. Нарушенията на Етичния кодекс се изразяват в това, че на 11.12.2013г. за времето от 16.05 до 17.00 часа нотариус Н. Г. не е допуснал членовете на комисията от проверяващи инспектор-нотариуси в кантората си. С това си поведение той им е отказал съдействие и е възпрепятствал извършването на периодичната професионална проверка, като не е изпълнил решение на Съвета на нотариусите. Организираният пропускателен режим в нотариалната кантора чрез служители на охранителна фирма, има за последица недопустимо ограничаване достъпа на граждани и длъжностни лица до нотариуса. Служителите на охранителна фирма посрещат гражданите и преценяват кого да пуснат, вземат и връщат документи на гражданите, дават им указания и отговарят на въпроси, без нотариусът да осъществява личен контакт с гражданите. Работното време на кантората не е съобразено с чл. 27 от Наредба № 32/1997г., съгласно който задължителното работно време на нотариуса съвпада с работното време на съответния районен съд, а работното време за нотариални актове, подлежащи на вписване, приключва най-малко два часа преди края на приемното време на съответната служба по вписвания. Нормите са със задължителен характер и са съответни на публичната функция, която държавата е възложила за изпълнение на нотариуса. Относно вида и тежестта на наложеното дисциплинарно наказание съдът е приел, че то е съобразено с броя и тежестта на нарушенията, обстоятелствата при които са извършени и с поведението на нотариуса. Приел е, че констатираните нарушения макар и да не са свързани с конкретни вредни последици, сочат на едно трайно поведение, несъобразяващо се с установените правила и противоречащо на основни принципи на нотариалната работа, което има за резултат уронване на престижа на упражняваната от жалбоподателя професия.
Касаторът Н. Г. Г. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по въпросите „дали дисциплинарните нарушения по ЗННД следва да се характеризират с настъпване на вредни последици или не” и „за съответствието на наказанието с обстоятелствата, дали повод за неговото налагане”. Прилага решение № 826/2010г. ІV г.о. ВКС, решение №142/2013г. ІІІ г.о. ВКС и решение № 181/2013г. ІV г.о. ВКС, всички постановени в производство по чл. 80 ЗННД, без отбелязване да са влезли в сила.
Първият от поставените въпроси е от значение за решаването на делото, но не се констатира твърдяното противоречие в съдебната практика. Вредните последици не са задължително и само материални измерими. Нарушаването на етичните норми за работата на нотариуса, препятстването на свободния достъп на гражданите до нотариалната кантора, несъобразяването на работното време на кантората със задължителните изисквания, съставляват нарушения по чл. 74, ал. 1 ЗННД и за тях се носи дисциплинарна отговорност. Съгласно посочената разпоредба нотариусът носи дисциплинарна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията по закона и устава на Нотариалната камара, част от който е Етичният кодекс на нотариусите. Вредни последици, не по-малка значими от материално измеримите последици, оказват уронването на престижа на професията, затрудненията при достъпа до нотариалната услуга, неизпълнение на задължението на нотариуса да оказва съдействие при осъществяване на периодичните професионални проверки на нотариалната дейност.
Вторият въпрос съставлява оплакване за материална незаконосъобразност на решението, което не е основание по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване. Не е формулиран правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, съобразно дадените с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС разяснения – който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Въпросът дали наложеното наказание съответства на извършените нарушения, е фактически въпрос, на който отговор може да се даде след анализ на доказателствата по делото, с оглед конкретната фактическа обстановка.
По изложените съображения не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на решението на ВКС, тричленен състав. На ответника следва да се присъдят разноските по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решението на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 340 от 29.10.2014г. по гр.д. № 4766/2014г.
ОСЪЖДА нотариус Н. Г. Г., рег. № 276, с район на действие Районен съд – София, да заплати на Нотариалната камара на Република България сумата 300 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове: 1.

2.

3.

4.

Оценете статията

Вашият коментар