Определение №141 от 43573 по тър. дело №2151/2151 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 141
гр. София, 18.04.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2151/2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от „Т. София” ЕАД със седалище в гр. София за допълване на постановеното по делото определение № 132 от 26.02.2019 г. в частта за разноските.
Молителят поддържа, че с отговора на касационната жалба е направил искане за присъждане на разноски и е представил доказателства за тяхното извършване, ведно със списък по чл.80 ГПК, но съдът е пропуснал да ги присъди. Поради това прави искане за допълване на определението от 26.02.2019 г. и за осъждане на „Български енергиен холдинг” ЕАД да му заплати направените в производството пред ВКС разноски в размер на 53 966.40 лв. – адвокатско възнаграждение с ДДС.
Препис от молбата е връчен на „Български енергиен холдинг” ЕАД – [населено място], който не е подал отговор в срока по чл.248, ал.2 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Молбата е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК.
С определение № 132 от 26.02.2019 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на решение № 1399 от 05.06.2018 г. по т. д. № 4323/2017 г., с което е потвърдено решение № 1367 от 10.07.2017 г. по т. д. № 7077/2016 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявените от „Български енергиен холдинг” ЕАД против „Т. София” ЕАД искове с правна квалификация чл.79, ал.1 вр. чл.99 ЗЗД и чл.92 ЗЗД за заплащане на сумите 2 971 750 лв. – трета вноска с падеж 30.09.2011 г. по сключено от страните споразумение от 26.03.2010 г., и 372 465.15 лв. – неустойка за забава по чл.5 от споразумението за периода 01.09.2013 г. – 27.09.2016 г.
В отговора на касационната жалба ответникът по касация „Т. София” ЕАД е направил искане да му бъдат присъдени разноски за производството пред касационната инстанция. С отговора са представени списък по чл.80 ГПК, в който е отразено извършването на разноски в размер на сумата 53 966.40 лв. с ДДС – платено адвокатско възнаграждение, както и доказателства за уговаряне и за реално плащане на възнаграждението – договор за правни услуги от 28.08.2018 г., фактура № 02165/28.08.2018 г. и авизо местен превод от 29.08.2018 г. В зависимост от изхода на производството по чл.288 ГПК и по аргумент от чл.78, ал.3 ГПК искането за разноски е било основателно, но съставът на ВКС е пропуснал да се произнесе по него и да присъди разноските.
Предвид изложеното, молбата по чл.248 ГПК е основателна и определението от 26.02.2019 г. следва да бъде допълнено като бъде осъден касаторът „Български енергиен холдинг” ЕАД да заплати на молителя – ответник по касация „Т. София” ЕАД разноски за производството по чл.288 ГПК в доказания по делото размер от 53 966.40 лв., срещу който не е направено възражение по чл.78, ал.5 ГПК.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 132 от 26.02.2019 г., постановено по т. д. № 2151/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, в частта за разноските като ОСЪЖДА „Български енергиен холдинг” ЕАД с ЕИК[ЕИК] да заплати на „Т. София” ЕАД с ЕИК[ЕИК] сумата 53 966.40 лв. (петдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест лв.) – разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest