Определение №146 от 41683 по ч.пр. дело №553/553 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 146

С., 13.02.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 553/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на П. Г. Д., С. К. Д. и П. Иванова А., всички от [населено място], подадена от пълномощника им адв. Н. Х., срещу въззивното определение на Великотърновския апелативен съд, № 101 от 22.04.2013г. по в.ч.гр.д. № 136/2013г., с което е потвърдено разпореждането на Великотърновския окръжен съд от 06.03.2013г. по гр.д. № 75/2013г. с което е върната като нередовна частна жалба вх. № 1744/18.02.2013г., подадена от П. Г. Д., С. К. Д. и П. Иванова А. против определение № 68/5.02.2013г., постановено по същото дело.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
С посоченото по-горе разпореждане от 06.03.2013г. първоинстанционният съд е върнал подадената от П. Г. Д., С. К. Д. и П. Иванова А. частна жалба против определение № 68/5.02.2013г., постановено по същото дело, поради неизпълнение на указанията за отстраняване нередовността й.
В. съд е потвърдено разпореждането на Великотърновския окръжен съд по същите съображения.
В изпълнение на двукратно дадените им указания за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, частните жалбоподатели са представили „основание за допускане на касационно обжалване” вх. № 2421/27.05.2013г. и „второ основание за допускане на касационно обжалване” вх. № 2667/10.06.2013г., които обаче не съдържат материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Представените основания за допускане на касационно обжалване съдържат съображения по съществото на делото, а не относно връщането на частната им жалба против определение № 68/5.02.2013г. на Великотърновския окръжен съд, не е формулиран и въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК, свързан с предмета на обжалваното определение.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК и приетото с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. М. или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на определението на Великотърновския апелативен съд .
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Великотърновския апелативен съд, № 101 от 22.04.2013г. по в.ч.гр.д. № 136/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар