Определение №148 от 41060 по търг. дело №2627/2627 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Р Е Ш Е Н И Е
№ 148
С., 31.05.2012 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на петнадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1407 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал.2 ГПК.
С молба вх. № 3944 от 12.08.2011 година, подадена от Е. Н. М. от [населено място], [община] се иска отмяна на основание чл. 300, ал.1, т. 5 ГПК на решение № 41 от 04.06.2010 г. по гр.д. № 282/2009 г. на районен съд [населено място]. Поддържа се, че вследствие нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в нередовно призоваване в производството по делото, страната е била лишена от възможност за защита.
Ответникът по молбата за отмяна З. А. М. я оспорва като неоснователна. Претендира съдебни разноски.
Молбата за отмяна е постъпила своевременно в срока по чл. 305, т.5 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, молбата за отмяна на влязлото в сила решение е неоснователна предвид следните съображения:
Съгласно чл. 303, ал.1, т.5 ГПК, заинтересованата страна може да иска отмяна на влязлото в сила решение, когато вследствие нарушаване на съответните съдопроизводствени правила е била лишена от възможност да участвува в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Извършените в производството по делото съдопроизводствени действия не дават основание да се приеме, че молителят Е. Н. М. е бил лишен от участие в делото.
В хода на съдебното производство по гр.д. № 282/2009 г. на Тутракански районен съд, ответникът Е. Н. М. е бил призоваван на адрес [населено място], [улица], на който адрес са изпратени препис от искова молба и съобщение за насрочено на 02.12.2009 г. открито съдебно заседание. Съдебните книжа са връчвани чрез кметството. С писма от 02.10.2010 г. и 20.11.2009 г. кметът на общината е удостоверил, че лицето Е. Н. М. отказва да ги приеме. По същия ред ответникът е призован за проведеното на 20.012.2010 г. съдебно заседание. Съобщението с приложен към него препис от съдебно решение № 41 от 04.06.2010 г. е върнато от кмета на [населено място] с отразяване, че от към 21.06.2010 г. лицето Е. М. е напуснало територията на Република България.
Така извършените съдопроизводствени действия не сочат за допуснати нарушения по призоваването на молителя Е. Н. М.. Съдебните книжа са редовно връчвани при условията на чл. 44, ал.1 ГПК при отказ, удостоверен от връчител в кръга на посочените в чл. 42, ал.1 ГПК. Съдебното решение е връчено при условията на чл. 41 ГПК – страната е напуснала за повече от месец адреса, на който е била призовавана по делото, без да уведоми съда за новия си адрес, поради което приложените към делото съобщения следва да се считат за редовно връчени.
Приложените към молбата за отмяна писмени доказателства не опровергават официално удостовереното връчване на съдебните книжа по делото. Съгласно удостоверение № 2004400 от Гражданския регистър в Съюза, молителят Е. Н. М. е с местожителство в Испания, считано от 16.09.2010 г. Извън обстоятелството, че съдопроизводствените действия по делото, в т.ч. постановяването и връчването на съдебното решение са проведени преди 16.09.2010 г., то регистрацията в централния регистър за чужденци и установяване на местожителство не доказват постоянното пребиваване на лицето извън територията на Република България. Такъв извод не следва и от приложеното копие от международния паспорт на молителя, удостоверяващи преминаване през граница на дати след 10.02.2011 година.
С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 ГПК, на ответника по молбата за отмяна следва да бъдат присъдени направените съдебни разноски в производството по делото в размер на 1200 лева.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение молба вх. № 3944 от 12.08.2011 година, подадена от Е. Н. М. от [населено място], [община] за отмяна на решение № 41 от 04.06.2010 г. по гр.д. № 282/2009 г. на Тутракански районен съд за отмяна на решение на основание чл. 300, ал.1, т. 5 ГПК.
ОСЪЖДА Е. Н. М. от [населено място], [община] с ЕГН [ЕГН] да заплати на З. А. М. с ЕГН [ЕГН] сумата 1200 (хиляда и двеста) лева съдебни разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар