Определение №151 от 40141 по ч.пр. дело №634/634 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 151
 
гр.София, 24 ноември  2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо наказателно отделение в закрито заседание на  две хиляди и девета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                              ЧЛЕНОВЕ:    
 
                                                                    
при участието на прокурор   НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ                                                                                                                                                     
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)   ПЛАМЕН ТОМОВ
ч.наказателно дело под № 634/2009 година
 
Казанлъшкият районен съд е поискал от ВКС на основание чл.43, т.3 НПК да промени местната подсъдност на изпратеното дело, от разглеждането на което са се отвели всички съдии в съда.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура е изразил становище за основателност на искането.
Върховният касационен съд намери искането за основателно.
Председателят на съда, също отвел се от разглеждане на делото, едновременно с това е удостоверил невъзможността за формиране на съдебен състав, който да го разгледа.
Въз основа на изложеното и с оглед целесъобразността, вложена в нормата на чл.43 НПК, ВКС-І наказателно отделение
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
НОХД № 1052/2009 год. на Казанлъшкия районен съд-прекратено, да бъде разгледано от Сливенския районен съд, а за промяната в подсъдността да бъде уведомен и първият съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар