Определение №153 от 42475 по ч.пр. дело №1659/1659 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 153

София, 15.04.2016 година

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 април две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева дело № 1659/16г. и за да се произнесе взе през вид следното:

Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по молба на Н. А. М. от [населено място], [община], за спиране на изпълнението на въззивното решение на Добричкия окръжен съд, № 327 от 29.10.2015г. по в.гр.д. № 490/2015г., на основание чл. 309, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд намира, че молбата е процесуално допустима и основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 309, ал. 1 ГПК подаването на молба за отмяна не спира изпълнението на решението, но съдът по искане на страната може да спре изпълнението при условията на чл. 282, ал. 2-6 ГПК.
В случая предмет на влязлото в сила въззивно решение е иск по чл. 108 ЗС с цена на иска 2 713,40 лв. Видно от приложената призовка за принудително изпълнение, предаването на владението върху процесния имот е насрочено за 22.04.2016г. На 11.04.2016г. е постъпила молба от Н. А. М. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила въззивно решение на Добричкия окръжен съд.
Съгласно чл. 282, ал. 2 ГПК спирането на изпълнението е предпоставено от представяне на обезпечение, което по решения относно вещни права е обжалваемият интерес. С ТР № 8/31.10.2012г. ОСГК на ВКС е прието, че при направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивното решение относно вещни права по реда на член 282, ал. 2, т. 2 ГПК, обжалваемият интерес съответства на цената на иска, заявена с исковата молба, определена съгласно член 70, ал.1 ГПК. Размерът на дължимото обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК се определя въз основа на данъчната оценка на имота, а ако няма такава – пазарната цена на вещното право, представени с исковата молба при предявяване на иска пред първоинстанционния съд.
С вносна бележка от 12.04.2016г. молителката Н. А. М. е внесла по сметката за обезпечения на ВКС сумата 3 697 лв. Следователно налице са законовите предпоставки за спиране на изпълнението.
Предвид горното и на основание чл. 309, ал. 1 вр. чл. 282, ал. 2 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на влязлото в сила решение на Добричкия окръжен съд, № 327 от 29.10.2015г. по в.гр.д. № 490/2015г., с което е потвърдено решение № 60 от 10.06.2015г. по гр.д. № 140/2012г. на Тервелски районен съд.

Председател:

Членове: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар