Определение №154 от 43263 по тър. дело №1322/1322 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 154
гр. София, 12.06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на пети юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1322 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307, ал.1 от ГПК.
Образувано е по молба на М. В. Р. и Т. С. Р., за отмяна на основание чл.303 и сл. от ГПК.
С разпореждане от 18.04.2018г. на Председателя на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд молбата за отмяна е оставена без движение с указание до молителите в едноседмичен срок от съобщението да отстранят констатираните нередовности, а именно: да конкретизират влезлия в сила съдебен акт, чиято отмяна се иска; да посочат конкретни основания за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 – 7 от ГПК; с оглед направеното уточнение да съобразят необходимостта от довнасяне на държавна такса на основание чл.18, ал.1 от Тарифата за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и да представят пълномощно за адв. Т. Р. за осъществяването на процесуално представителство в производството по отмяна на конкретизирания съдебен акт. Разпореждането с указанията по чл.306, ал.1 от ГПК е съобщено на молителите чрез адв. Т. Р. на 23.04.2018г. Към датата на постановяване на настоящото определение, въпреки изрично указаната законова последица, не е депозирана молба за отстраняване на констатираните нередовности на молбата за отмяна. Посочването на съдебния акт, чиято отмяна се иска и мотивирано изложение на основанията за отмяна, е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане по същество на молбата за отмяна.
С оглед изложеното, молбата за отмяна следва да бъде върната, а образуваното във връзка с нея производство да бъде прекратено.
Водим от горното и на основание чл.306, ал.2, във връзка с чл.286, ал.1, т.2 от ГПК, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА молба за отмяна по чл.303 и сл. от ГПК, подадена от М. В. Р. и Т. С. Р..
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1322/2018г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до молителите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.