Определение №156 от 41442 по гр. дело №3789/3789 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 156

С. 17.06.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14 юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 3789/2013 година

Постъпила е касационна жалба от Х. М. С. и Г. С. С., подадена от пълномощника им адв. К. Г., и касационна жалба от И. С. Н., подадена от пълномощника му адв. Г. К., против въззивното решение на Софийски окръжен съд, ГО, ІІ възз. с-в, № 544 от 21.12.2012г. по в.гр.д. № 619/2011г., с което е отменено частично решение № 25/10.03.2006г. по гр.д. № 161/2004г. на Пирдопския районен съд, и вместо това с въззивното решение са уважени предявените от М. И. В. и Ц. Иванова Й. против Х. М. С. и Г. С. С. искове с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 152 ЗЗД, признато е за установено по отношение на И. С. Н., че ищците са собственици на процесния недвижим имот и същият е осъден да им предаде владението му.
Ответницата по касация Ц. Иванова Й. от [населено място] в подадения от пълномощника й адв. З. О. писмен отговор моли касационните жалби да се оставят без разглеждане като процесуално недопустими предвид цената на исковете. Претендира разноските по делото.
К. жалби са подадени чрез въззивния съд съответно на 06.02.2013г. и на 26.02.2013г., и са постъпили във ВКС на 05.06.2013г., т.е. производството пред ВКС е висящо от 05.06.2013г. По отношение на касационните жалби се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., в сила от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. В случая данъчната оценка на процесния имот е 5056,80 лв., а цената на всеки един от исковете, определена съгласно действалата към момента на предявяването им разпоредба на чл. 55, ал. 1, б. „б” ГПК /отм./, е 1265,20 лв. Цената на иска се определя при предявяването му и остава неизменна за цялото производство – ТР № 8 от 31.10.2012г. ОСГК на ВКС.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационните жалби са процесуално недопустими и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върнат. На ответницата по касация Ц. Иванова Й. следва да се присъдят разноските по делото в размер на 1200 лв.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационните жалби на Х. М. С. и Г. С. С., двамата от [населено място], и на И. С. Н. от [населено място], против въззивното решение на Софийски окръжен съд, ГО, ІІ възз. с-в, № 544 от 21.12.2012г. по в.гр.д. № 619/2011г.
ОСЪЖДА Х. М. С. и Г. С. С., двамата от [населено място], и на И. С. Н. от [населено място], да заплатят на Ц. Иванова Й. от [населено място] сумата 1200 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар