Определение №156 от 42930 по гр. дело №1697/1697 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 156

София,14.07.2017 г.

Гълъбина Генчева, член от съдебния състав, на който е разпределено за разглеждане гр. д. № 1697/2017 г., констатира следното:

С определение № 344/13.06.2017 г. по настоящото дело е оставена без разглеждане касационната жалба на Е. В. Г. срещу определение № 7663/25.10.2016 г. по гр. д. № 11290/2013 г. на Софийски градски съд.
Определението е съобщено на процесуалния представител на страната адвокат В. У.. Съобщението е връчено по реда на чл.51, ал.1 ГПК на 28.06.2017 г., чрез адв. Д.Н., колега на адвокат У.. Едноседмичният срок за подаване на частна жалба срещу това определение е изтекъл на 05.07.2017 г., понеделник, присъствен ден.
Срещу определение № 344/13.06.2017 г. е подадена частна жалба на 06.07.2017 г.
Тъй като частната жалба от 06.07.2017 г. е просрочена, тя подлежи на връщане.
По изложените съображения съдът

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА частната жалба вх. № 7620/06.07.2017 г. на Е. В. Г., подадена чрез адвокат В. У., срещу определение № 344/13.06.2017 г. по гр. д. № 1697/2017 г. на ВКС, състав на първо гражданско отделение.
Разпореждането подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Съдия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest