Определение №156 от 43557 по ч.пр. дело №441/441 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 156
гр. София, 02.04. 2019 г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 441 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. М. Д., М. Д. Д. и „Голдберг груп“ ООД срещу определение № 3519 от 14. 11. 2018 г. по ч. гр. д. № 5379/2018 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е оставена без разглеждане частната им жалба срещу определение от 22. 05. 2018 г. по гр. д. № 6695/2013 г. на Софийски градски съд, постановено по реда на чл. 227 ГПК, и е прекратено производството на Софийски апелативен съд по жалбата.
В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно и се прави искане за отмяната му.
Ответникът по частната жалба – „Кремиковци“ АД /н./ е депозирал отговор на частната жалба, в който я оспорва.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени доводите на страните и данните по делото, намира следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел, че определението, с което се конституират правоприемници на починала в хода на процеса страна, не попада в двете категории обжалваеми определения по чл. 274, ал. 1 ГПК, поради което подадената срещу определение от 22. 05. 2018 г. по гр. д. № 6695/2013 г. на СГС за конституиране в производството на наследниците на починалата страна Д. Д. частна жалба е процесуално недопустима и производството по същата подлежи на прекратяване.
Определението е правилно.
Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК на обжалване с частна жалба подлежат определенията, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото, и тези, чието обжалване е изрично предвидено в закона. В категорията актове по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК попадат всички определения, които временно или окончателно препятстват развитието на производството, независимо дали обжалването им е изрично уредено. В кръга на актовете по чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК се включват всички определения извън преграждащите, чието обжалване е изрично посочено в закона. Обжалваното пред Софийски апелативен съд определение на първоинстанционния съд, с което на мястото на починалия ответник в исковия процес Д. Д. са конституирани неговите наследници по закон, не е от тези две категории. То няма преграждащ развитието на производството характер и в закона липсва изрична норма, предвиждаща обжалването му, поради което е необжалваемо и подадената срещу него частна жалба е процесуално недопустима.
С оглед доводите в частната жалба, че подадената искова молба на „Кремиковци“ АД /н./ е нередовна поради невнасяне на дължимата държавна такса, следва да се изтъкне, че същите нямат отношение към правилността на обжалваното определение на апелативния съд.
По изложените съображения, като е оставил без разглеждане частната жалба на М. М. Д., М. Д. Д. и „Голдберг груп“ ООД като процесуално недопустима и е прекратил образуваното във връзка с нея производството, Софийски апелативен съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3519 от 14. 11. 2018 г. по ч. гр. д. № 5379/2018 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба на М. М. Д., М. Д. Д. и „Голдберг груп“ ООД срещу определение от 22. 05. 2018 г. по гр. д. № 6695/2013 г. на Софийски градски съд, постановено по реда на чл. 227 ГПК, и е прекратено производството по частната жалба.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *