Определение №1563 от по гр. дело №1384/1384 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N   1563
 
София, 30.12.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми декември…………………..
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                        Членове:     ЕМИЛ ТОМОВ
                                                                               ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
 
при секретаря………………………………..….………………………………………………в присъствието на прокурора ………….…………………………………………изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………
гр.дело N 1384/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. Г. З. от гр. Д., подадена чрез пълномощника му адв. Р. А. от гр. Д., срещу въззивно решение от 1.06.2009 година по гр.д. N 163/2009 година на Кюстендилския окръжен съд в частта, с която е оставено в сила решение от 27.01.2009г. по гр.д. № 1126/1997г. на Дупнишкия районен съд. С него е отхвърлен иск на касатора срещу К. А. К. от гр. Д. с правно основание чл.26, ал.1 ЗЗД във вр. с чл.38, ал.1 ЗЗД, за прогласяване нищожност на договор за дарение на недвижим имот, оформен с нот. акт № 1* рег. № 2* дело № 119/97г., в частта по пункт втори.
Касационната жалба е постъпила в срока по чл.283 ГПК. Тя е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева.
В касационната жалба се поддържа, че с обжалваното решение е засегнат материалноправен въпрос по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК, който следва да се разгледа в контекста на т.1 и 2 от същия текст. Въпросът не е формулиран, но според касатора той е свързан с предмета на делото – иск с правно основание чл.26, ал.1 ЗЗД във вр. с чл.38, ал.1 ЗЗД. Обосновка е изведена от това, че по идентичен правен спор Дупнишкит районен съд е постановил решение, което е в разрез с постановеното по настоящото дело. С допълнителна молба са приложени и решения на ВКС, но никое от тях няма връзка с предмета на делото, тъй като не са засегнати въпросите по приложението на чл.38, ал.1 ЗЗД. Касаторът е развил доводи за материална и процесуална незаконосъобразност и необоснованост по съществото на правния спор – касационни основания за отмяна на неправилни решения по смисъла на чл.281, т.3 ГПК. За да се стигне до обсъждането им, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на обжалването.
Позоваването на съдебни актове може да се обсъди в контекста на чл.280, ал.1, т.2 ГПК, тъй като липсва твърдение за постановяване на разглеждането въззивно решение в противоречие със задължителна практика на ВС и ВКС. Както се посочи по-горе, обаче, не е формулиран конкретен въпрос, а посочването на текстове от закона не удовлетворява изискването на чл.280, ал.1 ГПК. Независимо от това трябва да се има предвид още, че противоречива практика може да възникне между влезли в сила съдебни решения, а единственото приложено такова на Дупнишкия районен съд няма данни да е влязло в сила.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 1.06.2009 година по гр.д. N 163/2009 година на Кюстендилския окръжен съд в частта, предмет на касационно разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар