Определение №158 от 42886 по ч.пр. дело №980/980 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 158
гр. София, 31.05.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
Членове: ДИАНА ХИТОВА
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
изслуша гр. д. № 5548/16 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на М. М. К. срещу решение № 225/ 11.10.2016г., постановено по в.гр.д. 263/2016г. на Великотърновски апелативен съд.
Върховният касационен съд констатира, че съдията Александър Цонев е взел участие при решаване на делото пред Великотърновски апелативен съд, поради което е налице хипотезата на чл. 22, ал.1, т.5 ГПК и съдия Александър Цонев не може да участва като съдия по настоящото дело.
По тези съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТВЕЖДА съдия Александър Цонев от участие в разглеждане на гр.д. 5548/2016г. по описа на ВКС, ІІІ ГО.
Делото да се докладва за определяне на член на състава на мястото на съдия Александър Цонев.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар