Определение №16 от по ч.пр. дело №766/766 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 16

гр. София, 09.01. 2012 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести януари през две хиляди и дванадесета година, в състав:
СЪДИЯ БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа частно гр. дело № 766 по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 257 от ГПК.
Образувано е по молба по чл. 255, ал. 1 от ГПК с вх. № 7685/27.12.2011 г. по описа на Пловдивския апелативен съд (ПАС), подадена от М. Г. Х.. С нея е направено искане за определяне на подходящ срок, в който ПАС да се произнесе по направени с молби от 13.06.2011 г., 14.06.2011 г. и 19.11.2011 г. искания на молителя за изпращане на адреса му в затвора в [населено място] на заверен препис от протокола от съдебното заседание от 10.06.2011 г. по гр. дело № 541/2011 г. на ПАС и за поправка на същия протокол. По настоящото частно гр. дело е налице и друга молба по чл. 255, ал. 1 от ГПК на същия молител, с посочена от него дата 19.12.2011 г., която молба не е заведена с входящ номер. С нея е направено искане за определяне на подходящ срок, в който ПАС да се произнесе по направени с молби от 18.11.2011 г. и 25.11.2011 г. искания на молителя за изпращане на адреса му в затвора в [населено място] на заверен препис от протокола от съдебното заседание от 18.11.2011 г. по гр. дело № 541/2011 г. на ПАС и за продължаване на срока за внасяне на искане за допълване или поправка на същия протокол.
По настоящото частно гр. дело не се намира становище по чл. 255, ал. 2 от ГПК на съдебния състав, разглеждащ въззивното гр. дело № 541/2011 г. по описа на ПАС. Такова становище по чл. 255, ал. 2 от ГПК се намира приложено по посоченото въззивно дело (лист 80), но то е подписано само от съдия-докладчика по делото и неговото съдържание по никакъв начин не кореспондира с двете посочени молби по чл. 255, ал. 1 от ГПК, по които е образувано настоящото частно гр. дело.
Предвид горното, производството по настоящото дело, като преждевременно образувано, следва да се прекрати и делото следва да се върне на въззивния съд. Последният, съгласно чл. 255, ал. 2 от ГПК, следва да изготви становище по двете посочени молби по чл. 255, ал. 1 от ГПК, по които е образувано настоящото частно гр. дело, и едва след това те следва да се изпратят отново на ВКС за разглеждане, освен ако не е налице хипотезата на чл. 256, ал. 1 от ГПК.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр. дело № 766/2011 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение;
ВРЪЩА делото на Пловдивския апелативен съд за извършване на процесуалните действия, посочени в мотивите към настоящото определение.
Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis