Определение №161 от 42081 по ч.пр. дело №1479/1479 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 161

С. 18.03.2015 година

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 март две хиляди и петнадесета година в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

изслуша докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1479/15г. и за да се произнесе взе през вид следното:

Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по молба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. И. П., за спиране на изпълнението на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ГК, № 234 от 05.02.2015г. по в.гр.д. № 3628/2014г. в частта относно присъденото на Н. М. К. от [населено място] обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 12 502,20 лв.
Върховният касационен съд намира, че молбата е процесуално допустима и основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 282, ал. 1 ГПК касационната жалба по осъдителни решения не спира изпълнението им, но съдът по искане на страната може да спре изпълнението при условията на ал. 2 на същата разпоредба.
В случая са налице изискванията на чл. 282 ГПК. Постъпила е касационна жалба от [фирма] срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 234 от 05.02.2015г. по в.гр.д. №3628/2014г.
Съгласно чл. 282, ал. 2 ГПК спирането на изпълнението е предпоставено от представяне на обезпечение, което по решения за парични вземания е в размер на присъдената сума. С вносна бележка от 04.03.2015г. молителят е внесъл по сметката за обезпечения на ВКС сумата 12 502.20 лв. Следователно налице са законовите предпоставки за спиране на изпълнението.
Предвид горното и на основание чл. 282 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решението на Пловдивския окръжен съд, ГК, № 234 от 05.02.2015г. по в.гр.д. № 3628/2014г. в частта относно присъденото на Н. М. К. от [населено място] обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 12 502,20 лв.

П.:

Членове: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.