Определение №162 от 40711 по гр. дело №2442/2442 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 162

ГР. С., 17.06.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 16.06.11 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №151/11 г.,
намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Постъпило е искане от М. М. – юрисконсулт и процесуален представител на ответника в производството Камара на частните съдебни изпълнители, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение на осн. чл.78, ал.8, вр. с ал.3 от ГПК в размера по чл.7, ал.1,т.4 на Наредба №1/04 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Разноските са поискани с писмената защита на ответника КЧСИ в съд. заседание по делото пред ВКС.
ВКС като взе предвид характера на производството – по чл.73 от ЗЧСИ, завършило с отхвърляне на жалбата на частния съдебен изпълнител срещу молителя, намира, че са налице предпоставките по чл.78, ал.3 и 8 от ГПК и

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА Б. К. П. да заплати на К. на частните съдебни изпълнители 450 / четиристотин и петдесет/ лв., юрисконсултско възнаграждение за осъществената от юрисконсулт защита в производството пред ВКС.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар