Определение №163 от 40969 по ч.пр. дело №89/89 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 163

С. 01.03.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 89/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Руска К. Д. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ гр. отд., № 620 от 14.11.2011г. по гр.д. № 567/2011г., с което е оставена без разглеждане подадената от Руска Д. частна касационна жалба против въззивно определение № 2387/02.08.2011г. по ч.гр.д. № 1498/2011г. на Варненския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от Руска Д. частна касационна жалба против посоченото по-горе въззивно определение на Варненския окръжен съд на основание чл. 274, ал. 4 във вр.чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на иска – под 5000 лв.
Частната жалбоподателка не е изложила конкретни оплаквания във връзка с мотивите на съда за недопустимост на частната касационна жалба.
Определението е правилно.
Производството по оставената без разглеждане частна жалба е висящо пред ВКС от 17.10.2011г. и по отношение на същата се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв., а съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Цената на предявения иск е 497 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ гр. отд., № 620 от 14.11.2011г. по гр.д. № 567/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар