Определение №167 от 40584 по гр. дело №1283/1283 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 167

София 10.02.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1283/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. Н. В. от[населено място], подадена от пълномощника й адв. Е. Т., срещу въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГО, ІІ с-в, № 318 от 28.06.2010г. по в.гр.д. № 389/2010., с което е отменено решението на Плевенския районен съд, ІV гр. с-в, № 527 от 19.03.2010г. по гр.д. № 2/2010г., и с въззивното решение са отхвърлени предявените от Н. В. против ОУ „Д-р П. Б.”[населено място] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ.
Ответникът по касация ОУ „Д-р П. Б.”[населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд взе предвид следното:
За да отхвърли иска по ч. 344, ал. 1, т. 1 КТ за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, въззивният съд е приел, че към момента на уволнението са били налице предпоставките на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата. Приел е за установено от фактическа страна, че с влязло в сила решение е отменено предходно уволнение на ищцата Н. В. от длъжността „начален учител” и същата е възстановена на работа от съда. При явяването й на работа, считано от 09.11.2009г., със заповед на работодателя същата е била възстановена на работа. Видно от представените щатни разписания, за длъжността „начален учител” е имало 11 щ. бр. по щатното разписание от 04.03.2009г., намалени на 9 щатни бройки, считано от 1.09.2009г. На следващо място е обсъдил доказателствата за извършен от работодателя подбор между заемащите длъжността „начален учител” и е приел, че подборът е извършен съобразно критериите на чл. 329, ал. 1 КТ.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките по т. 1-3 на същата разпоредба за всеки отделен случай.
Касаторът Н. В. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по материалноправните въпроси налице ли е съкращаване на щата при липса на действия от страна на директора на училището за осъществяване на процедурата по Наредба № 3 при възстановяване на незаконно уволнен работник, и относно законността на подбора, които според нея са решени в противоречие със съдебната практика.
Върховният касационен съд намира, че не е налице посоченият критерий по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за селекция на касационните жалби, тъй като не се констатира твърдяното противоречие. Съдебна практика, в която поставените въпроси са решени в противоречие с приетото от въззивния съд, не е представена. Поставеният от жалбоподателката въпрос налице ли е реално съкращаване на щата в настоящия случай, е решен от въззивния съд при точно прилагане на закона и съобразно практиката на ВКС. При възстановяване на работа на незаконно уволнен работник трудовото правоотношение се възстановява по силата на съдебното решение след явяване на работа, но при наличието към този момент на някое от основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1 КТ, трудовото правоотношение на възстановения работник може да бъде прекратено. Липсата на щатна бройка поради настъпила междувременно промяна в щата на училището, е основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ КТ, и на общо основание трудовото правоотношение на възстановения служител може да бъде прекратено, така както може да бъде прекратено и с всеки от останалите служители, заемащи същата длъжност – в случая са уволнени двама учители.
Относно подбора конкретен материалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК не е формулиран. Изложени са съображения, че председателят на комисията по подбора и членовете й са с по-ниска квалификация от учителите, които ще оценяват, както й, че са включени критерии извън посочените в чл. 329, ал. 1 КТ. В съответствие с разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ и съдебната практика въззивният съд е приел, че законът не поставя задължителни изисквания за начина, по който следва да се осъществи подбора, нито за механизма, по който да се изработят критериите за подбор. Приел е, че е извършена обективна атестация на квалификацията, професионалните знания, умения и ниво на изпълнение на трудовите задължения от началните учители по критерии, отчитащи спецификата на конкретната дейност. Тези изводи на съда съответстват на установената съдебна практика, че за законността на подбора е необходимо и достатъчно да е извършен по двата основни критерия за подбор, посочени в чл. 329, ал. 1 КТ, а конкретната преценка на работодателя на качествата на отделния работник или служител не може да бъде проверявана в съдебното производство. Следва да се има предвид, че материалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства – т. 1 на ТР № 1/2009г.
По изложените съображения ВКС приема, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. На ответника следва да се присъдят разноските по делото в размер на 50 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение Плевенския окръжен съд, ГО, ІІ с-в, № 318 от 28.06.2010г. по в.гр.д. № 389/2010.
ОСЪЖДА Н. Н. В. от[населено място] да заплати на ОУ „Д-р П. Б.”[населено място] сумата 50 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар