Определение №167 от 6.4.2012 по гр. дело №316/316 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 167
София, 06.04.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети април две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 316/2012 година.
Производството е по чл. 307, ал.1 ГПК.
Образувано е по подадена от Е. Й. Й. молба за отмяна на решение № 490 от 1. 12. 2011 г. по гр. д. № 1941/2010 г. на Върховния касационен съд ІV г.о.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, извършвайки преценка на допустимостта на молбата, прие следното:
Подадената молба за отмяна не е съответствала на изискванията на чл. 306, ал. 1 ГПК, тъй като не е съдържала точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Същата е квалифицирана от молителя по чл. чл. 303, ал.1, т.1, 2 и 5 ГПК, но никъде в съдържанието не е посочено кои са новооткритите обстоятелства или новите писмени доказателство от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно; кое от всички основания по точка 2 от цитираната разпоредба е налице; защо ищецът счита, че е бил лишен от възможност да участва в делото. Молбата не съдържа твърдение и за някое от останалите основания по чл. 303, ал.1, точки 3, 4, 6 и 7 ГПК. Има несъответствие между фактически и правни твърдения и искането на молителя.
В съответствие с разпоредбата на чл. 306, ал.1 ГПК, районният съд, изпълнявайки указанията, дадени с разпореждане на председателя на ІV гражданско отделение на ВКС, е предоставил възможност на молителя да отстрани нередовностите й в едноседмичен срок.
С депозираната молба от 31. 01. 2012 г. указанията на съда не са изпълнени, поради което са били налице основания за приложение на чл. чл. 306, ал.2, вр.чл. 286 ГПК.
Нередовността на молбата за отмяна /несъответствието й с изискванията на чл. 306, ал. 1 ГПК/ води до недопустимост на образуваното въз основа на нея производство по чл. 303 ГПК и налага прекратяване на същото.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Е. Й. Й. молба за отмяна, на основание чл. 303 ГПК, на решение № 490 от 1. 12. 2011 г. по гр. д. № 1941/2010 г. на Върховния касационен съд ІV г.о. И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 316/2012 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар