Определение №168 от 41464 по гр. дело №2104/2104 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 168

София, 09.07.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18 юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря Анжела Богданова, разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева дело № 2104/2013 година

Постъпила е касационна жалба от М. И. С., подадена от пълномощника й адв. Л. И., против въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, № 467 от 22.11.2012г. по в.гр.д. № 1088/2012г., с което е отменено решението на Горнооряховския районен съд от 16.07.2012г. по гр.д. № 441/2012г. и вместо него с въззивното решение е обявен за окончателен сключеният между П. М. П. като купувач и И. С. Д., М. И. С. и М. И. С. като продавачи предварителен договор за покупко-продажба на процесния недвижим имот, съставляващ 300 кв.м. от парцел ХХІІІ-453 в кв. 72 по плана на [населено място].
Ответникът П. М. П. от гр. Г. О. в представения от пълномощника му адв. Д. Б. писмен отговор изразява становище за процесуална недопустимост на касационната жалба предвид цената на иска. Претендира разноските по делото.
Касационната жалба е подадена чрез въззивния съд на 02.01.2013г. и е постъпила във ВКС на 19.03.2013г., т.е. производството пред ВКС е висящо от 19.03.2013г. Съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., в сила от 21.12.2010г., не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
В случая заявената с исковата молба цената на иска за процесните 300 кв. м. от парцел ХХІІІ-453 е в размер на 3173,33 лв. Така определената цена на иска съответства на данните за данъчната оценка на земята в удостоверението на л. 21 от първоинстанционното дело.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне. На ответника по касация следва да се присъдят разноските по делото в размер на 300 лв.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационна жалба от М. И. С. от [населено място], против въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, № 467 от 22.11.2012г. по в.гр.д. № 1088/2012г.
ОСЪЖДА М. И. С. от [населено място] да заплати на П. М. П. от гр. Г. О. сумата 300 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар