Определение №169 от 40584 по гр. дело №1277/1277 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 169

София 10.02.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1277/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. П. Н. от[населено място], Обл. Б., подадена от пълномощника му адв. И. С., срещу въззивното решение на Бургаския окръжен съд, V гр. възз. с-в, № V-34 от 19.04.2010г. по в.гр.д. № 42/2010г., с което е потвърдено решението на Бургаския районен съд, ХІІ гр. с-в, № ХІІ-721 от 02.06.2009г. по гр.д. № 786/2008г., с което е прието за установено по отношение на Н. П. Н., че ищецът В. Д. И. от[населено място] не му дължи сумата 21 000 лв., представляваща наемна цена за периода м. октомври 2005г. – м. август 2006г.
Ответникът по касация В. Д. И. от[населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване жалбоподателят не е посочил материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Заявява, че висящият правен спор е съществен материалноправен въпрос, уреждащ отношенията между наемател и наемодател, поради което произнасянето по него има значение за точното прилагане на закона – чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
С разпоредбата на чл. 288 във вр. чл. 280, ал. 1 ГПК достъпът до касационно обжалване е ограничен и предпоставен от наличието на изчерпателно изброени от законодателя основания за допускане до касационно обжалване. Общото основание за селектиране на касационните жалби, а именно произнасянето от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за изхода по конкретното дело, изисква жалбоподателят да посочи правния въпрос и да обоснове някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Материалноправният или процесуалноправният въпрос от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора, индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска, и е обусловил правната воля на съда, обективирана в решението му. Въпросът трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Както бе посочено жалбоподателят не е формулирал процесуалноправен или материалноправен въпрос в посочения смисъл. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това – т. 1. ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд, V гр. възз. с-в, № V-34 от 19.04.2010г. по в.гр.д. № 42/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар