Определение №169 от 41464 по гр. дело №1398/1398 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 169

София, 09.07.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юни две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 1398/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба на Г. Х. Ж. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. А. П., за допълване на постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение № 447 от 10.04.2013г. в частта за разноските.
В представения писмен отговор ответникът по молбата Агенция „Пътна инфраструктура” [населено място], чрез пълномощника си гл. юрисконсулт А. Я., изразява становище за недопустимост и неоснователност на молбата.
Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е и основателна.
В писмения отговор на касационната жалба от 04.10.2012г. Г. Х. Ж. е поискал да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение и да му се присъдят разноските по делото. Приложил е договор за правна защита и съдействие за заплатени 1000 лв. на адвокат А. П..
С постановеното по делото определение № 447 от 10.04.2013г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд. Разноски на ответника Г. Ж. не са присъдени. Неоснователни са доводите на ответника по молбата, че липсват доказателства за плащане на сумата. Вписаният в договора за правна защита и съдействие начин на плащане – в брой, и вписването на направено плащане в договора е достатъчно и има характера на разписка. Не е направено възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение, поради което съдът не обсъжда размера му.
Предвид изложеното и на основание чл. 78, ал. 3 ГПК следва да се осъди Агенция „Пътна инфраструктура” [населено място], да заплати на Г. Х. Ж. от [населено място], сумата 1000 лв. разноски по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 447 от 10.04.2013г. по гр.д. № 1398/2012г. ВКС ІІІ г.о. в частта за разноските като ПОСТАНОВИ:
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура” [населено място], да заплати на Г. Х. Ж. от [населено място], сумата 1000 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар