Определение №17 от 42741 по ч.пр. дело №2579/2579 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 17

гр. София, 06.01.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на трети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

СЪДИЯ ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

разгледа ч. т. дело № 2579 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 257 ГПК.
Образувано е по молба на И. А. И. от [населено място]. Молителят твърди, че е подал частна жалба в качеството си на приобретател на недвижим имот, придобит на публична продан, срещу определение от 23.08.2013г. по ч. гр. д. № 5559/2013г. на СГС, ГО, с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима жалбата му срещу разпореждане на ЧСИ У. Д., рег. № 858, с което му е отказан въвод във владение на имота, който му е възложен в изпълнителното дело. Поддържа, че с определение от 07.02.2014г. по ч. гр. д. № 106/2014г. на САС, ГО, 4 състав е отменено посоченото определение на СГС и делото е върнато на СГС за произнасяне по същество на жалбата. След постановяване на определението от С. и С. С. са депозирани множество жалби с цел затрудняване връщане на делото в СГС, като на 18.06.2015г. е депозирана частна касационна жалба с вх. № 7122 срещу определение № 1193 от 05.05.2015г., с което е оставена без уважение молбата на С. С. за възстановяване на срок. Молителят поддържа, че въззивният съд е следвало да изпрати жалбата на ВКС след депозирания от него отговор с вх. № 13242/14.10.2015г., но в продължение на повече от една година това не е направено, поради което моли на основание чл. 255 ГПК да бъде определен разумен срок, в който Софийски апелативен съд да изпрати на ВКС за разглеждане частна касационна жалба вх. № 7122/18.06.2015г., подадена от С. С. по ч. Гр. д. № 106/2014г. на САС, ГО, 4 състав.
В становище по чл. 255, ал. 2 ГПК, изготвено от съдията – докладчик на Софийски апелативен съд, са изложени съображения, които съответстват на фактите по делото.
В съответствие с правомощията по чл. 257 ГПК съдията – докладчик по настоящото дело извърши проверка по делото и констатира следното:
С определение № 1193 от 05.05.2015г. по в. ч. гр. д. № 106/2014г. на Софийски апелативен съд, ГО, 4 състав е оставена без разглеждане молба вх. № 14098/04.12.2014г. на С. Г. С. за възстановяване на срока за изпълнение на указанията за отстраняване на нередовности на частна жалба вх. № 9137/24.07.2014г. като просрочена.
Срещу това определение С. Г. С. е подала частна жалба вх. № 7122/18.06.2015г. по описа на ВКС. Ответникът по частната жалба е подал отговор с вх. № 13242/14.10.2015г., след което частната жалба е била изпратена на ВКС, но върната от ВКС с разпореждане № 449/18.11.2015г. на Председателя на Второ ТО на ТК на ВКС за изпълнение на дадени с разпореждането указания.
С разпореждане от 27.11.2015г. САС е дал указания на частната жалбоподателка да представи пълномощно на адв. М., което е получено от С. С. на 11.02.2016г. и от С. С. на 14.01.2016г. С молба от 18.02.2016г. С. С. е поискала от съда да й бъде продължен срокът за представяне на адвокатско пълномощно и САС е продължил срока с 14 дни с разпореждане от 15.03.2016г. С разпореждане № 1472/19.04.2016г. по в. ч. гр. д. № 106/2014г. съдията – докладчик на САС, ГО, 4 състав е върнал частна жалба вх. № 7122/18.06.2015г. на С. Г. С. и С. И. С. поради неотстраняване на нередовностите й в дадения срок.
На 16.05.2016г. С. Г. С. лично и като пълномощник на С. И. С. е подала частна жалба с вх. № 7119 срещу разпореждане № 1472/19.04.2016г. по в. ч. гр. д. № 106/2014г. С разпореждане от 31.05.2016г. на председателя на 4 състав на САС, ГО на частните жалбоподатели е предоставен срок за отстраняване на нередовностите на частната жалба, включително представяне на платежен документ за внесена държавна такса. На 27.06.2016г. частната жалбоподателка е поискала освобождаване от държавна такса и с разпореждане от 08.07.2016г. съдията-докладчик е предоставил срок на С. С. за представяне на доказателства за обстоятелствата от значение за искането за освобождаване от държавна такса. На 12.08.2016г. съдът е удостоверил, че С. С. е подала молба по делото ведно с документи, отнасящи се по друго дело и след свързване на молбата с настоящото дело и приключване на годишния отпуск, на 30.09.2016г. е дадена последна възможност на С. С. в тридневен срок за изпълнение на указанията на съда.
На 27.10.2016г. е разпоредено да се съобщи от деловодителя лично на адресата за разпореждането от 30.09.2016г. и това да се удостовери по делото. На 07.11.2016г. е удостоверено от длъжностното лице призовкар, че разпореждането от 30.09.2016г. е връчено, като разписката за това е изискана с разпореждане от 16.11.2016г. Делото е докладвано на 22.11.2016г. заедно с молбата по чл. 255 ГПК.
На 24.11.2016г. делото е изпратено на ВКС по молбата за определяне на срок при бавност с вх. № 16960/21.11.2016г., подадена от И. А. И., и евентуално по преценка за произнасяне по частна жалба с вх. № 7119/16.05.2016г. С разпореждане № 427/02.12.2016г. Председателят на Второ отделение на ТК на ВКС е върнал преписката на САС за представяне на пълномощно, установяващо представителната власт на адв. С. С. по отношение на частния жалбоподател С. С. и произнасяне по адресираното до САС искане за освобождаване от държавна такса. С определение от 12.12.2016г. по ч. гр. д. № 106/2014г. на САС, ГК, 4 състав е оставена без уважение молбата на С. С. за освобождаването й от държавна такса в размер 15 лв. по частна жалба с вх. № 7119/16.05.2016г.
При така изложените обстоятелства настоящият съдебен състав счита, че молбата по чл. 255 ГПК е неоснователна. Софийски градски съд не е допуснал необосновано забавяне при извършване на процесуалните действия, свързани с администриране на подадената от С. С. частна жалба вх. № 7122/18.06.2015г. по описа на ВКС срещу определение № 1193/05.05.2015г. по в. ч. гр. д. № 106/2014г. на Софийски апелативен съд, ГК, 4 състав, с което е оставена без разглеждане молба вх. № 14098/04.12.2014г. на С. Г. С. за възстановяване на срока за изпълнение на указанията за отстраняване на нередовности на частна жалба вх. № 9137/24.07.2014г.
Причината, поради която частна жалба вх. № 7122/18.06.2015г. не е изпратена за разглеждане на Върховния касационен съд до датата на депозиране на молбата по чл. 255 ГПК – 21.11.2016г., не е свързана с неоправдано бездействие на въззивния съд при изпълнение на задълженията му по администриране на частната жалба. Частната жалба е била администрирана във връзка с отстраняване на нередовностите и поради тяхното неотстраняване е била върната. Поради изложените съображения молбата по чл. 255 ГПК следва да бъде отхвърлена.
Причина за забавянето на връщането на делото в Софийски градски съд съгласно определение от 07.02.2014г. по ч. гр. д. № 106/2014г. на САС, ГО, 4 състав са подаваните от С. Г. С. многобройни частни жалби и молби, невнасянето на съответните дължими държавни такси и неизпълнението на даваните й от съдебните състави указания – действия, които представляват индиция за недобросъвестно упражняване на процесуални права и нарушение на принципа за добросъвестност съгласно чл. 3 ГПК, но не представляват необосновано забавяне от страна на съда.
Мотивиран от горното и на основание чл. 257, ал. 2, изр. 2 ГПК, съдията във Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ молбата на И. А. И. от [населено място] за определяне на разумен срок, в който Софийски апелативен съд да изпрати на ВКС за разглеждане частна жалба вх. № 7122/18.06.2015г., подадена от С. Г. С. по ч. гр. д. № 106/2014г. на САС, ГК, 4 състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.