Определение №170 от 43284 по тър. дело №1521/1521 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 170
гр. София, 03.07.2018 г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и седми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1521 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] – [населено място], подадена от адвокат М. К., срещу решение № 502 от 1. 03. 2018 г. по т. д. № 4642/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение № 1170 от 19. 06. 2017 г. по т. д. № 5290/2015 г. на Софийски градски съд и вместо него е постановено решение, с което [фирма] е осъдено да заплати на [фирма] на основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД сумата 31 751 евро, представляваща авансово заплатена част от цената на недвижим имот по развален поради неизправността на продавача предварителен договор за продажба на недвижим имот от 25. 10. 2013 г., заедно със законната лихва, считано от 7. 08. 2015 г. – датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дълга, на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата 282, 51 евро, представляваща обезщетение за забавено плащане на главното задължение за времето от 6. 07. 2015 г. до 6. 08. 2015 г., както и сумата 6 233, 98 лв. разноски за първоинстанционното производство и сумата 2100 лв. разноски за въззивното производство.
С молба вх. № 9202 от 18. 05. 2018 г. по входящия регистър на САС подадена от адвокат М. К. като процесуален представител на [фирма], е направено изявление за оттегляне на касационната жалба.
Тъй като касационната жалба и молбата за оттеглянето й са подадени от адвокат М. К., за когото не са представени доказателства за представителна власт за касационното производство, с разпореждане от 13. 06. 2018 г. касационната жалба е оставена без движение и на касационния жалбоподател е дадена възможност в едноседмичен срок от съобщението да представи пълномощно на адвокат К., подписано от управителя на [фирма], който да потвърди извършените процесуални действия от адвокат К. или да подпише касационната жалба и молбата за нейното оттегляне.
С молба вх. № 6188 от 22. 06. 2018 г. А. В. – Ш. – управител на [фирма] е заявила, че потвърждава всички действия на адвокат М. К. във връзка с подаване на касационната жалба срещу решението по т. д. № 4642/2017 г. на Софийски апелативен съд, както и молбата на същия, с която е заявено оттегляне на касационната жалба. Управителят на дружеството – касационен жалбоподател е заявил, че оттегля подадената касационна жалба, и е направил искане за прекратяване на производството по делото.
Като взе предвид, че волеизявлението за оттегляне на касационната жалба и искането за прекратяване на касационното производство са направени от представляващия търговското дружество – жалбоподател управител, настоящият състав намира искането за основателно. Жалбоподателят е упражнил правото по чл. 264, ал. 1 ГПК и с оттеглянето на подадената касационна жалба съдът е десезиран, поради което касационното производство следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 1521/2018 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС на РБ, Търговска колегия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *