Определение №171 от 42831 по ч.пр. дело №720/720 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 171
гр. София, 06.04.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на пети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като разгледа т. д. № 720 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.255 и сл. ГПК.
Подадена е молба от [фирма] , чрез адв.З. О. за определяне на подходящ срок на Пловдивски апелативен съд за произнасяне по ч.т.д. № 630/2016г. по описа на П. по частната жалба на молителя срещу определение № 763/06.07.2016г. по т.д. № 105/2014г. по описа на ОС–Стара Загора.
С определение № 76/20.02.2017г. по ч.т.д. № 630/2016г. по описа на П. последният се е произнесъл по частната жалба на [фирма] срещу определение № 763/06.07.2016г. по д. № 105/2014г. по описа на ОС–Стара Загора, с което е била оставена без разглеждане молбата на частния жалбоподател за присъждане на съдебни разноски пред ОС-Ст.З.. Определението на въззивния съд, с което се уважава частната жалба – отменя се първоинстанционният съдебен акт и делото се връща на ОС- Ст.З. за продължаване на съдопроизводствените действия, не подлежи на обжалване, поради което и не са изпращани съобщения до страните.
Тъй като съдопроизводствените действия, за които се отнася молбата по чл.255 ГПК, са били извършени, тази молба се явява без предмет и производството по нея следва да бъде прекратено.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по молба вх. № 2325/22.03.2017г. от [фирма] по чл.255 ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

Определение №112 от 11.3.2020 по ч.пр. дело №407/407 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 112 гр. София, 11.03.2020 г. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в закрито заседание в състав:Председател: Елеонора ЧаначеваЧленове: Росица БожиловаВасил Христакиевразгледа докладваното от

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee