Определение №173 от 40946 по гр. дело №1037/1037 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 173

С. 07.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 31 януари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1037/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника юрисконсулт С. В., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Д възз. с-в, от 30.03.2011г. по в.гр.д. № 8901/2010г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, ІІ г.о., 61 с-в, от 11.05.2009г. по гр.д. № 14 634/2008г. в частта, с която е уважен предявеният от Г. С. Т. против [фирма]” АД иск по чл. 200 КТ за сумата 2 200 лв.
Ответникът по касация Г. С. Т. от [населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
К. [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на въпроса отговаря ли имуществено работодателят за вреди от трудова злополука, които са причинили трайна неработоспособност под 50 на сто на работника.
По така формулираният въпрос, който е от значение за решаването на делото, противоречивата съдебна практика е преодоляна с няколко постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС. Така например с решение № 323 от 27.04.2010г. по гр.д. № 483/2009г. ІІІ г.о. ВКС по въпроса за прилагането и тълкуването на формулировката „временна неработоспособност, трайна неработоспособност над 50% и смърт” е прието, че промяната на редакция на чл. 200, ал. 1 КТ след 1.08.2004г. е само терминологична. Разглежданият случай както по това дело, така и по настоящото дело, попада в първата хипотеза на текста „временна неработоспособност”, тъй като пострадалият работник има определена загуба на работоспособност под 50%, която е настъпила в резултат на надлежно установена трудова злополука. В същия смисъл са решение № 286 от 16.07.2010г. по гр.д. № 69/2009г. ІV г.о. ВКС, с което е прието, че общият принцип за обезвреда при непозволено увреждане изисква пострадалият да може да бъде обезщетен и правото му не зависи от това дали ще получи и пенсия за инвалидност; решение № 230/2010г. по гр.д. № 2487/2008г. ІІІ г.о. ВКС, с което е прието, че правнозначима за отговорността на работодателя е всяка неработоспособност – временна или трайна. В приложените ЕР на ТЕЛК от 14.05.2004г., 23.06.2005г. и 05.04.2007г. е определена намалена работоспособност от трудовата злополука 30 %, но в съответствие с посочената по-горе съдебна практика са обезщетени неимуществени вреди от влошаване на здравословното състояние, независимо от това, че то не е довело до повишаване процента на неработоспособност.
Въпросът „какъв е размерът на имуществените вреди, изразяващи се в лек депресивен синдром” е свързан с преценка на доказателствата по делото. Съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Д възз. с-в, от 30.03.2011г. по в.гр.д. № 8901/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар