Определение №173 от 43377 по ч.пр. дело №1492/1492 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 173/04.10.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание нa трети октомври две хиляди и осемнадесета година, ,съдия Емил Томов, докладчик по ч. гр. дело № 1492/2018 г констатира следното:

Постъпила е частна жалба вх. № 6570 от06.07.2018г на Д. С. К. срещу определение №234 от 04.06.2018г по по ч. гр. дело № 1492 /2018 г , което определение е окончантелно и не подлежи на обжалване .С него е потвърдено разпореждане № 22 от 16.01.2018 г. на ВКС, IV –то г.о. по ч.гр.д. № 4290 /2017 г. за връщане като недопустима на друга частна на същия жалбоподател ,постъпила срещу определение № 537 от 13.11.2017 г., с което е потвърдено разпореждане № 144 от 03.20.2017 г. на ВКС, III -то г.о. по ч.гр.д. № 1970/2017 г.
Частната жалба е недопустима и следва да бъде върната на Д. С. К.. Всяка жалба ,подадена срещу необжалваем съдебен акт се явява недопустима и като такава подлежи на връщане или на оставяне без разглеждане
Предвид изложеното, Върховният касационен ,съд ІІІ г.о

РАЗПОРЕДИ :

Връща частна жалба вх. № 6570 от06.07.2018г на Д. С. К. срещу определение №234 от 04.06.2018г по по ч. гр. дело № 1492 /2018 г на ВКС ІІІ г.о
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС ,в седмичен срок от връчването .

Съдия :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom