Определение №177 от 40980 по ч.пр. дело №141/141 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 177

С. 12.03.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 март две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 141/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. Н. Ц. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ гр. отд., № 29 от 30.01.2012г. по гр.д. № 1137/2011г., с което е оставена без разглеждане подадената от Д. Н. Ц. касационна жалба против въззивното решение на Пернишкия окръжен съд, № 113 от 11.04.2011г. по в.гр.д. № 133/2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от Д. Н. Ц. касационна жалба против посоченото по-горе въззивно решение на Пернишкия окръжен съд на основание чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на иска – под 5000 лв.
Частната жалбоподателка излага оплаквания във връзка с действието на разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК във времето. Счита, че съгласно § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ГПК по ДВ бр. 100/2010г. висящността на производството се отнася не до отделната инстанция, а до цялото производство.
Определението е правилно.
Процесуалните норми имат незабавно действие, поради което разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК се прилага за всички касационни жалби, подадени след 21.12.2010г.
В случая производството по оставената без разглеждане касационна жалба е висящо пред ВКС от 02.08.2011г. и по отношение на същата се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ гр. отд., № 29 от 30.01.2012г. по гр.д. № 1137/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар