Определение №177 от 41745 по търг. дело №3804/3804 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 177
[населено място], 07.04.2014 г.

Съдията – докладчик по търг. дело № 3804 / 2013 год., на Върховен касационен съд , първо търговско отделение – Росица Божилова, при запознаване с делото , за производство по чл. 288 ГПК, насрочено за закрито заседание на 07.04.2014 год., констатира следното :
Като довод за неправилността на решението в касационната жалба и при изрично формулиран правен въпрос , в обосноваване допускане на касационното обжалване , свързан с приложението на чл.22 ГПК, касаторите С. С. и Е. С. сочат релевирано, но неуважено от решаващия въззивен състав, възражение за отвод на член на състава, предвид обстоятелството,че същият е клиент / вложител и кредитополучател / на [фирма] – ищец в производството. Докладчикът по делото е страна по няколко сключени с [фирма] договора за банкови услуги .
С оглед гореизложеното и доколкото с произнасянето си , при аналогично важими и за него обстоятелства , относими към твърдени от касаторите основания за отвод, би мултиплицирал основание за възможен порок на съдебния акт и с цел отстраняване всяко съмнение в неговата безпристрастност , на основание чл.22 ал.1 т.6 ГПК, съдията – докладчик

Р А З П О Р Е Д И :

САМООТВЕЖДА се съдия Росица Божилова от разглеждането на т.д. № 3804 / 2013 год. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, първо търговско отделение .
Делото да се докладва на Председателя на Търговска колегия на Върховен касационен съд, за определяне на нов съдия – докладчик .

СЪДИЯ :

/ Росица Божилова /

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom