Определение №178 от 40980 по ч.пр. дело №105/105 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 178

С. 12.03.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 105/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на адв. Д. Г. като пълномощник на С. М. К. против определението на Пловдивския окръжен съд, № 3151 от 23.11.2011г. по ч.гр.д. № 2928/2011г., с което е потвърдено решението на Пловдивския районен съд, ХVІІ гр. с-в, от 19.07.2011г. по гр.д. № 1615/2011г. в частта, с която е прекратено производството по делото относно иска с правно основание чл. 26 ЗЗД.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди решението на първоинстанционния съд, което има характер на определение в частта с която е прекратено производството по делото, въззивният съд е приел, че искът по чл. 26 ЗЗД е предявен от С. С. К., който не е страна по договора и същевременно не е доказал наличие на собствен правен интерес от обявяване на спорната клауза за нищожна. Ищецът не разполага с активна процесуална легитимация за предявяване на иска, поради което същият е недопустим. Съдът не е възприел довода на жалбоподателя, че се касае за допусната в исковата молба техническа грешка при посочване на ищеца. Приел е, че отразените данни в исковата молба кореспондират с изготвеното пълномощно за образуване на делото и не се касае за нередовност на исковата молба.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради значението за точното прилагане на закона и за развитието на правото на процесуалноправния въпрос съществува ли за ищеца правна възможност с уточняваща молба да поправи допусната техническа грешка при изписването на имената му и ЕГН в исковата молба.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение по така формулирания въпрос, който е от значение за решаването на делото и същевременно е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Предприетите от ищеца изменения на иска до връчването на препис от исковата молба на ответника съставляват поправка на исковата молба. За тези поправки не важат ограниченията на чл. 214 ГПК за изменение на иска и на чл. 228 ГПК за заменяне на страна. До връчването на препис от исковата молба ищецът може да измени иска без ограничения.
Предвид дадения отговор на поставения въпрос частната жалба е основателна.
С молба от 09.02.2011г. адв. Д. Г. е заявила, че е допуснала техническа грешка като вместо С. М. К. е посочила като ищец пълномощника му по сделката С. С. К.. Поискала е съдът да допусне уточнението на исковата молба като е посочила имената и ЕГН на ищеца С. М. К.. С разпореждане от 10.02.2011 съдът е допуснал исканото уточнение и е постановил да се изготви препис от молбата за ответника. С разпореждане на съда от 18.03.2011г. препис от исковата молба и доказателствата към нея са изпратени на ответника.
Неправилно при тези данни въззивният съд е приел, че искът е предявен от С. С. К., който не е страна по процесния договор. Обстоятелството, че по делото не е било приложено пълномощно от посочения като ищец С. М. К., а от С. С. К., сочи на нередовност на исковата молба, която е следвало да бъде отстранена по реда на чл. 129 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Пловдивския окръжен съд, № 3151 от 23.11.2011г. по ч.гр.д. № 2928/2011г.
ОТМЕНЯ определението на Пловдивския окръжен съд, № 3151 от 23.11.2011г. по ч.гр.д. № 2928/2011г. и потвърденото с него решение на Пловдивския районен съд, ХVІІ гр. с-в, от 19.07.2011г. по гр.д. № 1615/2011г. в частта, с която е прекратено производството по делото относно иска с правно основание чл. 26 ЗЗД.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивите на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар