Определение №178 от 41562 по ч.пр. дело №1929/1929 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 178
София, 15 октомври 2013 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:
председател: Евелина Стоянова ЧЛЕНОВЕ: Ружена Керанова
Капка Костова
при участие на прокурор Мадлена Велинова,
изслуша докладваното от съдия Капка Костова
нчд № 1929/2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 43, т. 3 от НПК.
С разпореждане № 780 от 16 септември 2013 година, постановено по чнд № 402/2013 година по описа на Районен съд – гр. Девня, административният ръководител на съда – съдия Д. Ц., е прекратил производството по делото и на основание чл. 43, т. 3 от НПК е изпратил същото на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа, поради невъзможност този съд да образува състав за това.
Представителят на Върховната касационна прокуратура дава становище за основателност на искането и за възлагане на делото за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд.
Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото и становището на прокурора, установи следното:
Искането за промяна на местната подсъдност на делото се основава на разпоредбата на чл. 43, т. 3 от НПК, според която ВКС може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав.
Производството е образувано първоначално пред Районен съд – гр. Провадия, по жалба на [фирма] – [населено място], срещу Постановление на прокурор при Районна прокуратура – гр. Провадия за прекратяване на наказателното производство, водено срещу В. К. М. за престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК. С разпореждане от 02. 09. 2013 година този съд е прекратил производството при съображения за липса на местна компетентност за разглеждането му и такава на РС – гр. Девня, на който съд е изпратил делото, а той го е приел за разглеждане като компетентен по правилата на местната подсъдност.
С разпореждания от 11. 09. и 16. 09. 2013 година съдиите Ц. и Н. от РС – гр. Девня, са се отвели от разглеждане на делото при фактически съображения за наличие на лични и професионални отношения с обвиняемия В. М. и при посочено правно основание по чл. 29, ал. 1, т. 7 от НПК. Другите двама съдии – П. и В., ползват продължителен годишен отпуск.
При това положение, след като компетентният съд не може да образува състав и без да има възможност да контролира законосъобразността и основателността на направените самоотводи, ВКС намира искането за промяна на местната подсъдност за основателно – налице са предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК за изпращане на делото за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, извън района на Варненския окръжен съд, а именно – Районен съд – гр. Добрич.
Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ИЗПРАЩА чнд № 402/2013 година по описа на Районен съд – гр. Девня, за разглеждане от Районен съд – гр. Добрич.
ПРЕПИС от определението да се изпрати за сведение на ръководителя на Районен съд – гр. Девня.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber