Определение №178 от 42209 по ч.пр. дело №325/325 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 178
Гр. София, 24.07.2015 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и петнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

БОНКА ЙОНКОВА

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 2126/2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба вх. № 6155/26.05.2015 г. от Застрахователна компания /ЗК/ [фирма] за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 243 от 11.05.2015 г. и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по чл.78, ал.8 ГПК.
В молбата се поддържа, че юрисконсултското възнаграждение е поискано още с отговора на касационната жалба, но в определението по чл.288 ГПК съдът е пропуснал да го присъди.
В срока за отговор насрещната страна Д. Н. М. е възразила срещу допълването, без да излага правни аргументи.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Молбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.248, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, молбата е основателна.
С определение № 243 от 11.05.2015 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на постановеното от Софийски апелативен съд въззивно решение № 40 от 13.01.2014 г. по в. гр. д. № 3382/2013 г., с което е обезсилено като недопустимо решение № 5164 от 05.07.2013 г. по гр. д. № 15399/2011 г. на Софийски градски съд, с което е отхвърлен предявеният от Д. Н. М. против ЗК [фирма] иск за осъждане на ЗК [фирма] да изпълни задължението си по договор за застраховка, сключен със застрахователна полица № 81085700058 със срок на действие 24.03.2008 г. – 15.03.2013 г., поради настъпило застрахователно събитие, като изплати на [фирма] остатъка по договор за банков кредит № 48577/24.03.2008 г., равен на сумите 41 108.95 лв. главница и 11 105.25 лв. мораторни лихви, и е прекратено производството по делото. Определението не съдържа произнасяне по отговорността за разноски в производството пред ВКС.
В отговора на касационната жалба, изготвена от надлежно упълномощен юрисконсулт на ЗК [фирма], е направено искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за производството пред ВКС. Предвид изхода на производството по чл.288 ГПК, приключило с определение за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение за прекратяване на производството по предявения срещу ЗК [фирма] иск, ответникът има право на юрисконсултско възнаграждение по чл.78, ал.8 ГПК. При постановяване на определението настоящият състав е пропуснал да присъди възнаграждението, с оглед на което определението следва да бъде допълнено по реда на чл.248 ГПК като касаторката Д. М. бъде осъдена на основание чл.78, ал.8 ГПК да заплати на ЗК [фирма] юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 572 лв., изчислено съобразно чл.9, ал.3 от Наредба № 1/2004 г. на ВАС /ред. ДВ бр.28/28.03.2014 г./.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 243 от 11.05.2015 г., постановено по т. д. № 2126/2014 г. на ВКС, Търговска колегия, като ОСЪЖДА Д. Н. М. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], кв. Г., ул. „12-ти април” № 4, да заплати на ЗК [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], [улица], сумата 1 572 лв. /хиляда петстотин седемдесет и два лв./ – юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.8 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар