определение №181 от 40450 по гр. дело №894/894 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 181
София 29.09.2010г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 894/2010 година

Производството е образувано по молба за отмяна на влязлото в сила решение № 773 от 19.05.2008г. по в.гр.д. № 2193/2007г. на Пловдивския окръжен съд, ГО, ІХ с-в, подадена от И. Е. П., М. И. Ч. и Е. И. П., тримата от гр. А., и С. И. П. от гр. П., на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че молбата е процесуално недопустима поради следните съображения:
Молбата за отмяна не съдържа твърдения за нито едно от основанията по чл. 303, ал. 1 ГПК за отмяна на влезли в сила решения, а оплаквания и доводи за неправилност на решението. След оставянето на молбата за отмяна без движение с указания за отстраняване нередовността, подадената от пълномощника на молителите молба от 14.07.2010г. отново съдържа само твърдения за неправилност, изразяваща се в процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и необоснованост, на влязлото в сила решение.
Предвид изложеното молбата за отмяна на влязлото в сила решение на основание чл. 303 ГПК е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата за отмяна на влязлото в сила решение № 773 от 19.05.2008г. по в.гр.д. № 2193/2007г. на Пловдивския окръжен съд, ГО, ІХ с-в, подадена от И. Е. П., М. И. Ч. и Е. И. П., тримата от гр. А., и С. И. П. от гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар