Определение №181 от 42527 по гр. дело №1718/1718 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 181

гр. София, 06.06. 2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

изслуша докладваното от съдия Ц. Г. гр.д. № 1718/2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Постъпила е молба от Т. В. С. от [населено място], чрез пълномощника му адв. П. В. – САК, за отмяна на влязлото в сила решение № 69 от 09.04.2014 г., постановено по гр.д. № 216/2013 г. на Районен съд Чепеларе, на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК.
Молителят твърди наличие на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК като сочи, че влязлото в сила решение на РС Чепеларе е постановено по въпрос, обхванат от одобрената с определение № 05.06.2013 г. по т.д. № 146/2012 г. на Смолянския окръжен съд, съдебна спогодба.
В срока по чл. 306, ал. 3 ГПК ответникът по молбата за отмяна [фирма], [населено място], чрез пълномощника си адв. Д. К., е подал писмен отговор, в който моли същата да бъде оставена без разглеждане като просрочена, алтернативно – да бъде оставена без уважение като неоснователна. Претендира разноските по делото.
ВКС като обсъди по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК наличието на предпоставките за допустимост намира, че подадената молба за отмяна следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима поради следните съображения:
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, на което се позовава молителят, е приложимо при противоречие между две решения, като се отменя неправилното решение – чл. 307, ал. 4 ГПК. В случая се твърди противоречие между влязло в сила решение и сключена преди това съдебна спогодба. Съдебната спогодба не се отличава по своята същност от извънсъдебната – ППВС № 2/73г. Договорният характер на съдебната спогодба не се променя с одобряването й от съда. Страните могат да се позоват на нищожност или да искат унищожаване на спогодбата или нейното разваляне, но нито спогодбата, нито определението, с което същата е одобрена подлежи на отмяна по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК. В този смисъл и т. 8 на ППВС № 2/77г. – противоречие между решение и спогодба не може да се отстрани по реда на чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК.
По изложените съображения молбата за отмяна следва да се остави без разглеждане, а на ответника да се присъдят 500 лв. разноски по делото съобразно представения договор за правна защита и съдействие.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Т. В. С. от [населено място] молбата вх. № 288/29.01.2016 г. на Районен съд Чепеларе, за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила решение № 69 от 09.04.2014 г., постановено по гр.д. № 216/2013 г. на Районен съд Чепеларе.
ОСЪЖДА Т. В. С. от [населено място], ЕГН [ЕГН], да заплати на [фирма], [населено място], сумата 500 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.