Определение №181 от 43178 по ч.пр. дело №313/313 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 181
гр. София, 19.03.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на първи март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 313/2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. И. С. – чрез адв. Н. К., срещу определение № 284 от 04.12.2017 г., постановено по т. д. № 2360/2017 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение. С посоченото определение е оставена без разглеждане като недопустима молбата на Д. И. С. за отмяна на решение по гр. д. № 176/2012 г. на Районен съд Асеновград.
В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно, тъй като при постановяването му не са съобразени представените „нови доказателства”, представляващи показания на двама свидетели, разпитани в Районна прокуратура А., и заявление до Районна прокуратура А. за допълване на жалба вх. № 717/20.02.2017 г. Навеждат се оплаквания, че първият тричленен състав на ВКС не е обсъдил „втория вариант” от искането в молбата „за нищожност поради нарушение на материалния закон и процесуални нарушения” на решението на Районен съд Асеновград, което според жалбоподателя не е влязло в сила, и неправилно е приел, че е посочено като формално основание за отмяна чл.303, ал.1, т.1, пр.2 ГПК. По съображения в жалбата се иска отмяна на обжалваното определение, разпит на посочените в молбата за отмяна свидетели и отмяна на решението по гр. д. № 176/2012 г. на Районен съд Асеновград.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но по същество е неоснователна.
Производството по т. д. № 2360/2017 г., по което е постановено обжалваното определение, е образувано по молба на Д. И. С. за отмяна на решение № 176/2012 г. на Районен съд Асеновград. Молителят е изложил твърдения за нищожност на решението и за неправилност на определение на друг състав на ВКС, с което е оставена без разглеждане предходна негова молба за отмяна на същото решени; посочил е, че са налице нови факти и обстоятелства от значение за спора, които той бил забравил, но си ги припомнил след внимателен прочит на текста на записа на заповед, предмет на решението, както и нови доказателства – свидетелски показания и заявление за допълване на жалба до Районна прокуратура А..
С разпореждане от 30.10.2017 г. съдията – докладчик от Второ отделение при Търговска колегия на ВКС е указал на молителя да уточни молбата като конкретизира дали иска отмяна на решението на Районен съд Асеновград или прогласяване на неговата нищожност и в случай, че искането е за отмяна на решението, да изложи фактически твърдения, относими към някое от основанията по чл.303 ГПК. В изпълнение на разпореждането молителят е депозирал молба, с която е уведомил съда, че основанието за отмяна е по чл.303, ал.1, т.1 ГПК – представяне на нови обстоятелства, които не са били известни при решаване на делото и са изложени подробно в молбата за отмяна, като алтернативно се иска прогласяване нищожност на решението.
За да постанови обжалваното определение, съставът на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, е приел, че молбата за отмяна е недопустима и не подлежи на разглеждане по същество, тъй като въведените с нея фактически твърдения не обосноват заявеното отменително основание по чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Съдебният състав е изложил съображения, че след като според молителя „новите обстоятелства” са свързани с подписването на записа на заповед, от който произтича разрешеният от Районен съд Асеновград правен спор, и той си ги е „припомнил” след прочит на текста на записа на заповед, не се касае до обстоятелства по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 ГПК, а именно – обстоятелства, които не са били известни на молителя при разглеждане на делото и той ги е узнал след постановяване на решението. Съдебният състав е преценил, че не дължи произнасяне по твърденията за неправилност на определението на друг състав на ВКС и за нищожност на решението на Районен съд Асеновград, както и по искането за прогласяване на решението за нищожно, доколкото същите са извън предмета на производството за отмяна.
Определението, с което молбата за отмяна е оставена без разглеждане, е правилно.
Според задължителните указания в т.10 от Тълкувателно решение № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, молба за отмяна, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по смисъла на чл.303, ал.1 и чл.304, ал.1 ГПК, е недопустима и ВКС се произнася по нея с определение, с което я оставя без разглеждане. В т.10 от съобразителната част на тълкувателното решение е разяснено, че съгласно чл.306, ал.1 ГПК молителят трябва да изложи в молбата конкретни твърдения за фактите, включени в основанията за отмяна по чл.303, ал.1 ГПК, и по този начин да очертае обхвата на производството за отмяна; Молбата за отмяна няма да отговаря на изискването за редовност по чл.306, ал.1 ГПК, ако не съдържа относими към основанията по чл.303, ал.1 ГПК фактически твърдения; Редовността на молбата за отмяна е положителна процесуална предпоставка за нейната допустимост, тъй като е условие за надлежното упражняване на правото на отмяна; За редовността на молбата Върховният касационен съд следи служебно и в случай, че молителят не отстрани нередовностите й в предоставения за това срок и не представи ясно и мотивирано изложение на поддържаното основание за отмяна, тя се оставя без разглеждане и производството по нея се прекратява.
Правилен е изводът на първия състав на ВКС, че подадената от Д. С. молба за отмяна не съдържа надлежни фактически твърдения, относими към формално заявеното отменително основание по чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Твърденията в молбата, че обстоятелствата, заради които се иска отмяна на решението на Районен съд Асеновград, са били известни на молителя и че той си ги е припомнил след решението, са несъвместими с основанието по чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Доводите за нищожност на решението и за неправилност на определението на друг състав на ВКС, с което е оставена без разглеждане предходна молба за отмяна на същото решение, са неотносими към предмета на производството за отмяна и правилно не са взети предвид от съдебния състав при преценката на редовността на молбата за отмяна. Защитата срещу нищожните съдебни решения се осъществява по друг процесуален ред, а определението по № 98/11.02.2015 г. по ч. т. д. № 1547/2014 г. на ВКС, І т. о., е влязло в сила и правилността му не може да бъде проверявана в извънинстанционното производство за отмяна по чл.303 и сл. ГПК.
В съответствие с разясненията в цитираното тълкувателно решение съдията – докладчик е предоставил на молителя възможност да отстрани нередовностите на молбата като посочи обстоятелства, относими към отменителните основания по чл.303, ал.1 ГПК. Въпреки предоставената възможност, молителят не е въвел надлежни фактически твърдения за наличие на някое от основанията по чл.303, ал.1 ГПК и в частност – на основанието по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, поради което съставът на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, е процедирал законосъобразно като е оставил молбата за отмяна без разглеждане.
По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Поддържаните в частната жалба искания за събиране на доказателства и за прогласяване нищожността на решението по гр. д. № 176/2012 г. на Районен съд Асеновград не могат да се разглеждат в производството по чл.274, ал.2, изр.2 ГПК и настоящият състав на ВКС не дължи произнасяне по тях.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.2 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 284 от 04.12.2017 г., постановено по т. д. № 2360/2017 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest